Zapro­sze­nie na V Turniej Sza­chowy im. Mariana Rejew­skiego

Zapra­szamy do udziału w V Mię­dzysz­kol­nym Tur­nieju Sza­cho­wym im. Mariana Rejew­skiego, który odbywa się pod patro­na­tem Janiny Syl­we­strzak – córki genial­nego mate­ma­tyka i kryp­to­loga w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łocho­wie. Tego­rocz­nej – jubi­le­uszo­wej – edycji imprezy patro­nuje także Kujaw­sko-Pomor­ski Kurator Oświaty. Turniej roze­grany zosta­nie w sobotę 7 marca br. w auli łochow­skiej szkoły. Celem imprezy jest popu­la­ry­za­cja gry sza­cho­wej wśród dzieci i mło­dzieży, wyło­nie­nie naj­lep­szego zawod­nika w poszcze­gól­nych kate­go­riach wie­ko­wych, pod­nie­sie­nie poziomu gry uczest­ni­ków tur­nieju oraz przy­bli­że­nie postaci Mariana Rejew­skiego. Konkurs prze­zna­czony jest dla wycho­wan­ków oddzia­łów przed­szkol­nych i uczniów szkół pod­sta­wo­wych.

Regu­la­min

Karta zgło­sze­nia

Zapro­sze­nie na turniej