Wystawa dotarła do Muzeum Ziemi Chełmińskiej

Wystawa „Marian Rejewski - bydgosz­czanin, matematyk, kryptolog“ przybyła do Chełmna, jednego z najpięk­niej­szych miast w Polsce. W Muzeum Ziemi Chełmiń­skiej 19 marca 2014 r. otwarto wystawę z udziałem zapro­szonych gości, uczniów i nauczy­cieli miejscowych szkół. W Sali Miesz­czań­skiej Ratusza powitała wszystkich zebranych Ewa Gerke, dyrektor muzeum, która podzię­kowała dyrektor PBW w Bydgoszczy, Ewie Pronobis-Sosnow­skiej za stworzenie możli­wości obejrzenia wystawy miesz­kańcom, a także gościom odwie­dza­jącym Chełmno. Kustosz Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy płk Jerzy Lelwic wygłosił intere­sującą prelekcję, oprowa­dzając gości po wystawie.

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Odsło­nięcie tablicy pamiąt­kowej na Żoliborzu 

Burmistrz Żoliborza, Krzysztof Bugla, odsłonił dziś szklaną tablicę przy ul. Mickie­wicza 20. Na skromnym upamięt­nieniu czytaj »

Młodzi łamacze szyfrów 

Rozpocznij przygodę z krypto­logią! 23 września 2015 roku rusza inter­netowa gra krypto­lo­giczna przezna­czona dla dwuoso­bowych czytaj »

Konfe­rencja naukowa 
Tajemnice Enigmy 2004 - medal okolicznościowy

Dziesięć lat temu odbyła się pierwsza w Polsce konfe­rencja poświęcona wkładowi polskich matema­tyków - Mariana czytaj »

Konkurs na komiks 

Pedago­giczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy zaprasza uczniów gimnazjów i szkół ponad­gim­na­zjalnych województwa czytaj »

Grudzień z Rejewskim – 90. rocznica złamania szyfru Enigmy

Przez cały grudzień Bydgoszcz będzie obchodzić rocznicę wielkiego sukcesu polskiego wywiadu sprzed 90 lat - czytaj »

Bydgosz­czanie Stulecia 

Ogłoszony przez Urząd Miasta plebiscyt Bydgosz­czanie Stulecia wpisuje się w obchody 100. rocznicy powrotu Bydgoszczy czytaj »