Wystawa dotarła do Muzeum Ziemi Chełmińskiej

Wystawa „Marian Rejewski - bydgosz­czanin, matematyk, kryptolog“ przybyła do Chełmna, jednego z najpięk­niej­szych miast w Polsce. W Muzeum Ziemi Chełmiń­skiej 19 marca 2014 r. otwarto wystawę z udziałem zapro­szonych gości, uczniów i nauczy­cieli miejscowych szkół. W Sali Miesz­czań­skiej Ratusza powitała wszystkich zebranych Ewa Gerke, dyrektor muzeum, która podzię­kowała dyrektor PBW w Bydgoszczy, Ewie Pronobis-Sosnow­skiej za stworzenie możli­wości obejrzenia wystawy miesz­kańcom, a także gościom odwie­dza­jącym Chełmno. Kustosz Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy płk Jerzy Lelwic wygłosił intere­sującą prelekcję, oprowa­dzając gości po wystawie.

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Noc Muzeów 2018 

Wystawę „Marian Rejewski - bydgosz­czanin, matematyk, kryptolog“ obejrzały setki miłośników nocnego zwiedzania. Jak co roku, czytaj »

Ustano­wienie odznaki krajo­znawczej w uznaniu dla wybitnego bydgoszczanina 

Regio­nalna Pracownia Krajo­znawcza oraz Oddziałowa Komisja Krajo­znawcza i Ochrony Przyrody R.O. PTTK „Szlak Brdy” w czytaj »

Bydgoski bohater niepodległości 

W stulecie odzyskania przez Polskę niepod­le­głości, bydgosz­czanie są szcze­gólnie dumni z dokonań człowieka, dzięki któremu czytaj »

Rejewski patronem Szkoły Podsta­wowej w Białych Błotach 

Od 13 lutego placówka nosi imię Mariana Rejew­skiego W uroczy­stości przeka­zania sztandaru wzięła udział m.in. czytaj »

ENIGMA – nowy obiekt w globalnym systemie APRS

W systemie APRS wprowa­dzony został nowy obiekt taktyczny ENIGMA z symbolem diamentu. APRS - czytaj »

Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży 

Regulamin konkursu „Marian Rejewski na pocztówce z Bydgoszczy”: Organi­za­torem konkursu jest Księgarnia Enigma w Bydgoszczy czytaj »