Wystawa dotarła do Muzeum Ziemi Chełmińskiej

Wystawa „Marian Rejewski - bydgosz­czanin, matematyk, kryptolog“ przybyła do Chełmna, jednego z najpięk­niej­szych miast w Polsce. W Muzeum Ziemi Chełmiń­skiej 19 marca 2014 r. otwarto wystawę z udziałem zapro­szonych gości, uczniów i nauczy­cieli miejscowych szkół. W Sali Miesz­czań­skiej Ratusza powitała wszystkich zebranych Ewa Gerke, dyrektor muzeum, która podzię­kowała dyrektor PBW w Bydgoszczy, Ewie Pronobis-Sosnow­skiej za stworzenie możli­wości obejrzenia wystawy miesz­kańcom, a także gościom odwie­dza­jącym Chełmno. Kustosz Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy płk Jerzy Lelwic wygłosił intere­sującą prelekcję, oprowa­dzając gości po wystawie.

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
The First Enigma Codebreaker. Marian Rejewski who passed the baton to Alan Turing“ 

Pod koniec tego roku, w 90. rocznicę złamania kodu Enigmy, ukaże się na rynku brytyjskim czytaj »

Komiks o Rejewskim wśród wyróżnionych 

Seria pięciu komiksów, których bohaterami są wybitne postacie związane z regionem kujawsko-pomorskim – Marian Rejewski, czytaj »

Pomijani polscy łamacze szyfrów 

Przez lata Brytyj­czycy przeko­nywali, że sukces złamania kodu Enigmy należy do naukowców pracu­jących w Blechley czytaj »

Noc Muzeów 2017 

Wieczorem i w nocy 20 maja Muzeum Oświaty w Bydgoszczy odwie­dziły tłumy zwiedza­jących - ponad tysiąc czytaj »

Kolejny mural poświęcony Marianowi Rejewskiemu 

Miasto dofinan­sowało reali­zację kolejnego muralu promu­jącego Bydgoszcz, a właściwie bydgo­skiego bohatera - Mariana Rejew­skiego. Praca czytaj »

Promocja broszury „Marian Rejewski (1905-1980)“

2 grudnia 2015 r. w Publicznym Gimnazjum im. Mariana Rejew­skiego w Białych Błotach odbyła się czytaj »