Duży portret mężczyzny w okrągłych okularach na ścianie w galerii. Przed nim zarysy oglądających obraz.

Dzień Mariana Rejew­skiego 2022

Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa Oświaty wraz z Pedago­giczną Biblioteką Wojewódzką w Bydgoszczy zorga­ni­zowały Dzień Mariana Rejew­skiego z okazji 90. rocznicy złamania szyfru Enigmy.

Wydarzenie to jest częścią projektu „Poznaj bydgo­skich bohaterów!”, sfinan­so­wanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społe­czeństwa Obywa­tel­skiego w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywa­tel­skich NOWEFIO na lata 2021 – 2030.

Uroczy­stość odbyła się 28 października 2022 r. w budynku Biblioteki.

Gości przywitała prezes stowa­rzy­szenia KPCDO Agnieszka Gąsio­rowska. Dyrektor biblioteki Ewa Pronobis-Sosnowska odczytała list Marszałka Województwa Kujawsko-Pomor­skiego Piotra Całbec­kiego, skierowany do organi­za­torów uroczy­stości. Następnie płk Jerzy Lelwic wygłosił wykład o okolicz­no­ściach złamania szyfru Enigmy, któremu towarzy­szyła prezen­tacja repliki niemieckiej maszyny szyfrującej.

Nieznaną historię Mariana Rejew­skiego przybliżył prof. Robert Gawłowski, autor książki „Jestem tym, który rozszy­frował Enigmę”. Jego wystą­pienie zakończył szybki test dla zgroma­dzonych uczniów. Zwycięzcami zostali człon­kowie zespołu z Liceum Ogólno­kształ­cącego w Szubinie.

Podczas uroczy­stości wręczone zostały nagrody w konkursie plastycznym na portret Mariana Rejew­skiego. Nagro­dzone prace zostały zapre­zen­towane w sali, a pozostałe można było obejrzeć na wystawie.

Imprezę uświetnił znakomity występ sopra­nistek z klasy śpiewu solowego p. Katarzyny Fraś-Mularczyk Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych w Bydgoszczy: Weroniki Żuraw­skiej, Martyny Ratajczak i Kingi Błacz­kow­skiej z akompa­nia­mentem p. Marzeny Buchwald.

Organi­za­torzy uroczystości:Logo Kujawsko-Pomorskiego Centrum Dziedzictwa Oświaty: gęsie pióro w kałamarzu i skrót KPCDO w kolorze niebieskim.Logotyp Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy

Patronat medialny:Logotyp: Polskie Radio PiK

Flaga i godło Rzeczypospolitej Polskiej

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności.

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Dzień Mariana Rejew­skiego w PBW w Bydgoszczy 
Dzień Mariana Rejewskiego 2020

Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa Oświaty oraz Pedago­giczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy zapra­szają 26 czytaj »

Młodzież poznaje dokonania Rejewskiego 

Otwarcie wystawy „Marian Rejewski - bydgosz­czanin, matematyk, kryptolog“ w Szubinie poprze­dziła prelekcja płk. Jerzego Lelewica czytaj »

Urodziny Rejew­skiego“ - między­po­ko­le­niowy piknik w Młynach Rothera 
Fragment przetworzonej cyfrowo twarzy mężczyzny w okrągłych okularach i napis: Urodziny Rejewskiego. Na dole czerwone goździki.

13 sierpnia na tarasie Młynów Rothera w Bydgoszczy powstało miasteczko piknikowe. Kilka insty­tucji i organi­zacji czytaj »

Wystawa w Inowrocławiu 

Wystawa „Marian Rejewski – matematyk, bydgosz­czanin, kryptolog“ została zapre­zen­towana w holu Biblioteki Miejskiej w Inowro­cławiu. czytaj »

Konkurs „Marian Rejewski – gigant nauki Kujaw i Pomorza“ 
Na ekranie laptopa wizerunek kryptologa i napis "Konkurs online dla uczniów Marian Rejewski - gigant Kujaw i Pomorza".

Wkrótce ruszy konkurs inter­netowy dla uczniów klas 6 – 8 i młodzieży ze szkół ponad­pod­sta­wowych, który polega czytaj »

Konkurs plastyczny dla uczniów z atrak­cyjnymi nagrodami 
Plakat z napisem: Konkurs na portret Mariana Rejewskiego. W tle nieostry wizerunek mężczyzny w okularach. U dołu logotypy Kujawsko-Pomorskiego Centrum Dziedzictwa Oświaty i Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy.

Akwarela, gwasz, pastele, grafika kompu­terowa? Nieważne, czy użyjesz kredek, farb, czy komputera. Wystarczy, że wykażesz czytaj »