O Rejewskim w Muzeum II Wojny Światowej

12 kwietnia 2018 o godzinie 17:00 odbędzie się spotkanie „Wokół postaci Mariana Rejew­skiego – pogromcy Enigmy”, które popro­wadzi dr Marek Szymaniak. Wykład „Wokół postaci Mariana Rejew­skiego – pogromcy Enigmy” wygłosi dr Krzysztof Osiński. Gościem specjalnym spotkania będzie: Janina Sylwe­strzak, córka Mariana Rejew­skiego.
Marian Rejewski był jednym z czołowych polskich krypto­logów i matema­tyków swojego pokolenia. W 1932 r., jako pracownik cywilny Oddziału II Sztabu Głównego Wojska Polskiego, złamał kod Enigmy – niemieckiej maszyny szyfru­jącej. Przez następne lata, wraz ze swoimi współ­pra­cow­nikami, Jerzym Różyckim i Henrykiem Zygalskim, dosko­nalił sposoby odczy­ty­wania depesz sił zbrojnych III Rzeszy. Dziś jego dokonania uznaje się za jeden z najwięk­szych wkładów Polski w zwycięstwo nad Niemcami w II wojnie światowej.

dr Krzysztof Osiński, pracownik naukowy Delegatury IPN w Bydgoszczy, popula­ry­zator postaci Mariana Rejew­skiego.
dr Marek Szymaniak, Kierownik Działu Naukowego Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Każda osoba obecna na spotkaniu otrzyma broszurkę poświęconą polskiemu krypto­logowi autorstwa Krzysztofa Osińskiego.

12 kwietnia 2018 r. (czwartek, godz. 17.00),
Sala Kinowa, poziom -3
Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku
WSTĘP WOLNY

źródło: muzeu​m1939​.pl

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
O Rejewskim w eterze i podcaście historycznym 
Kobieta w słuchawkach mówi do mikrofonu.

Polskie Radio Olsztyn nadaje audycje histo­ryczne powstające we współ­pracy z delegaturą IPN w Olsztynie. Od czytaj »

Zanim było Bletchley Park 

Według histo­ryków, złamanie kodu Enigmy – niemieckiej maszyny szyfru­jącej – przyczyniło się do ocalenia ok. czytaj »

Pół wieku temu Rejewski ujawnił się jako osoba, która rozszy­frowała Enigmę 

W odpowiedzi na wezwanie „Expressu Wieczornego“, który w 1973 r. poszu­kiwał osób odpowie­dzialnych za złamanie czytaj »

Sala konfe­ren­cyjna w bydgo­skiej Delega­turze IPN ma od dziś patrona 

Z okazji 42. rocznicy śmierci Mariana Rejew­skiego w bydgo­skiej Delega­turze Instytutu Pamięci Narodowej odbyło się czytaj »

The First Enigma Codebreaker. Marian Rejewski who passed the baton to Alan Turing“ 

Pod koniec tego roku, w 90. rocznicę złamania kodu Enigmy, ukaże się na rynku brytyjskim czytaj »

Zapro­szenie na REJ-MAT-TUR
Śladami Rejewskiego

Pedago­giczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy oraz Klub Turystyki Pieszej przy RO PTTK czytaj »