Namioty wystawiennicze i odwiedzający przed budynkiem z pruskiego muru Młynów Rothera.

Piknik popular­no­naukowy z okazji 118. rocznicy urodzin Mariana Rejewskiego

W sobotę (19.08.2023) taras Młynów Rothera w Bydgoszczy zamienił się w prawdziwe piknikowe miasteczko. Okazją do spotkania z miesz­kańcami i turystami było święto­wanie urodzin bydgosz­czanina, który znacząco przyczynił się do odmie­nienia losów II wojny światowej.

Odwie­dzający Młyny Rothera na Wyspie Młyńskiej nie tylko odkrywali tajemnice historii, ale również poznawali techno­lo­giczną przyszłość. Setki ludzi dowie­działy się co nieco o procesie złamania kodu Enigmy, a także zazna­jomiły się z cieka­wostkami z dziedziny matematyki, krypto­logii, szyfro­wania czy infor­matyki.

Biuro Nowych Techno­logii IPN przygo­towało interak­tywne stano­wisko, na którym zakła­dając gogle VR można było wcielić się w role polskich krypto­logów w „Grze Szyfrów”. Ta gra została nagro­dzona Wydarzeniem Histo­rycznym Roku 2023. W aplikacji „Szybowcowa ‘87” za pomocą wirtu­alnej rzeczy­wi­stości zwiedzający mogli wjedź do miesz­kania i zobaczyć, jak działała ukryta konspi­ra­cyjna drukarnia Solidar­ności Walczącej. Dodatkową atrakcją były nagrania wolume­tryczne w postaci hologramów „Cyfrowych Bohaterów”. 

Pedago­giczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy, nosząca imię Mariana Rejew­skiego, zaprosiła na prezen­tację poświęconą dawnej szkole z okresu zaboru pruskiego oraz dwudzie­sto­lecia między­wo­jennego. Dawne ławki szkolne, kałamarze, tabliczki, ręczny dzwonek to namiastka szkoły, do jakiej chodził słynny kryptolog. Odwie­dzający próbowali swoich sił w kaligrafii ucząc się pisania piórem ze stalówką i atramentem. Dorośli przeglądali wysta­wione opraco­wania o Marianie Rejewskim ze zbiorów biblioteki, a młodsi rozszy­fro­wywali utajnione infor­macje na symula­torach Enigmy. Wszyscy chętnie poznawali różne rodzaje szyfrów (Cezara, Polibiusza, podsta­wie­niowe) i wykonywali przygo­towane zadania.

Centrum Szyfrów Enigma w Poznaniu prezen­towało historię złamania szyfrów Enigmy przez polskich krypto­logów. Można było poznać szyfr komórkowy, cylinder Jeffersona oraz szyfr OTP (one time pad). Odwie­dzający za pomocą stega­no­grafii i atramentów sympa­tycznych kodowali wiado­mości. Na najmłod­szych czekały drewniane łamigłówki, gry i koloro­wanki, a dla rodzin z dziećmi gra „Tower of Power”. Podczas pikniku była również możliwość obejrzenia modeli bomby Rejew­skiego oraz Enigmy. 

Bydgoska Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej zapre­zen­towała wystawę biogra­ficzną o Marianie Rejewskim oraz zaprosiła na swoje stano­wisko, na którym dzieci grały w planszówki, m.in. w Gigantów nauki czy Zwierzęcą brygadę. IPN zapre­zen­tował też grę Znaj Znak oraz zaprosił do samodzielnego przygo­to­wania okolicz­no­ściowych przypinek i breloczków. Ponadto na 1. piętrze kawiarni Nowe Miejsce powstało kameralne kino, w którym IPN zaprosił na seans filmu o Marianie Rejewskim pt. „Kryptolog”.  

Na stoisku Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajo­znaw­czego uczestnicy pikniku poznawali miejsca w Bydgoszczy związane z Marianem Rejewskim i infor­macje o Regio­nalnej Odznace Krajo­znawczej „Znani Bydgosz­czanie – Marian Rejewski”. Razem z PTTK chętni wyruszyli na trzy spacery tematyczne śladami Mariana Rejewskiego.

Stowa­rzy­szenie ROBOproject to centrum eduka­cyjne, przybli­żające dzieciom takie dziedziny wiedzy jak mechanika, robotyka, elektronika, infor­matyka. W urodzinową sobotę na młyńskim tarasie ROBOproject zapre­zen­towało interak­tywnego robota. SANBOT to inteli­gentny, zapro­gra­mowany pracownik ROBOproject, który z chęcią, jeśli tylko do niego podeszło opowiadał cieka­wostki na temat Mariana Rejew­skiego. W specjalnie wydzie­lonej strefie odwie­dzający mogli zbudować konstrukcje z LEGO oraz zapro­gra­mować roboty LEGO Education, a na interak­tywnej macie spróbować swoich sił w stero­waniu robotami marki Photon. Na drukarce 3D można było wydru­kować monety okolicz­no­ściowe, a ponadto zagrać w wielko­for­matową grę Memory.  

Stowa­rzy­szenie Freelab z Wrześni wystawiło sześć drukarek 3D. Uczestnicy pikniku mogli poznać specyfikę tego rodzaju wydruków oraz zapoznać się z terminem projek­to­wania parame­trycznego, czyli takiego, dzięki któremu możliwe jest tworzenie innowa­cyjnych projektów techno­lo­gicznych, inspi­ro­wanych światem przyrody. Nie zabrakło również praktyki. Była wyjątkowa szansa na spróbo­wanie swoich sił w przygo­to­waniu własnego modelu parame­trycznego i następnie wydru­ko­wanie go na drukarce 3D Można też było posłuchać minikon­certu. Skrzy­paczka zagrała na instru­mencie, który powstał dzięki technice druku 3D.

Druga edycja pikniku popular­no­nau­kowego poświęcona Marianowi Rejew­skiemu przycią­gnęła setki uczest­ników, którzy pomimo upalnej pogody nie rezygnowali z odwie­dzenia wszystkich stoisk.

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Urodziny Rejew­skiego“ - między­po­ko­le­niowy piknik w Młynach Rothera 
Fragment przetworzonej cyfrowo twarzy mężczyzny w okrągłych okularach i napis: Urodziny Rejewskiego. Na dole czerwone goździki.

13 sierpnia na tarasie Młynów Rothera w Bydgoszczy powstało miasteczko piknikowe. Kilka insty­tucji i organi­zacji czytaj »

Piknik z Rejewskim 

Z okazji 110. rocznicy urodzin Mariana Rejew­skiego w jego rodzinnym mieście odbyła się wielo­go­dzinna impreza czytaj »

Otwarcie wystawy w Młynach Rothera w Bydgoszczy 
Obraz wyświetlany na elewacji Młynów Rothera.

W Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera w sobotę została oficjalnie otwarta wystawa pt. „Grudzień czytaj »

Grudzień z Rejewskim – 90. rocznica złamania szyfru Enigmy

Przez cały grudzień Bydgoszcz będzie obchodzić rocznicę wielkiego sukcesu polskiego wywiadu sprzed 90 lat - czytaj »

Dzień Mariana Rejew­skiego 2022 
Duży portret mężczyzny w okrągłych okularach na ścianie w galerii. Przed nim zarysy oglądających obraz.

Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa Oświaty wraz z Pedago­giczną Biblioteką Wojewódzką w Bydgoszczy zorga­ni­zowały Dzień Mariana Rejew­skiego z okazji 90. czytaj »