Młodzi łamacze szyfrów z woj. kujawsko-pomor­skiego zakoń­czyli rywalizację

Znane są już wyniki inter­ne­towej gry MŁODZI ŁAMACZE SZYFRÓW przepro­wa­dzonej przez Stowa­rzy­szenie Viator we współ­pracy z Kujawsko-Pomorskim Centrum Dziedzictwa Oświaty.

Oto laureaci:

I miejsce - zespół Y053 z Więcborka (Katarzyna Marchlewicz, Magdalena Jedlińska)
II miejsce - zespół Q053 z Łochowa (Adrianna Lehmann, Sandra Musiał)
III miejsce - zespół G053 z Bydgoszczy (Maciej Brzyski, Adrian Szczęch)
Organi­za­torzy przyznali wyróż­nienie Klaudii Grzesiń­skiej z Korytowa (Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy) oraz zespołowi B055 z Nowej Białej (Wiktoria Galarowicz, Katarzyna Słowik). Ponadto spośród wszystkich, którzy ukończyli grę, wylosowano zespół o krypto­nimie I053 z Bydgoszczy (Mateusz Jaszka, Adam Roliński), który otrzyma nagrodę pocieszenia.

Wkrótce organi­za­torzy skontaktują się z najlep­szymi łamaczami szyfrów w celu ustalenia terminu i trybu odbioru nagród. Gratu­lujemy laureatom i uczest­nikom, którzy rozwiązali wszystkie zadania!

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Rocznica urodzin 

Rocznicę urodzin Mariana Rejew­skiego bydgosz­czanie obcho­dzili w Pedago­gicznej Bibliotece Wojewódzkiej, gdzie do wspólnego święto­wania zapra­szało czytaj »

Zapro­szenie na REJ-MAT-TUR
Śladami Rejewskiego

Pedago­giczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy oraz Klub Turystyki Pieszej przy RO PTTK czytaj »

Piknik z Rejewskim 

Z okazji 110. rocznicy urodzin Mariana Rejew­skiego w jego rodzinnym mieście odbyła się wielo­go­dzinna impreza czytaj »

Dyplom Enigma 

Z okazji 60. rocznicy przeka­zania przez wywiad polski wywiadom francu­skiemu i angiel­skiemu tajemnicy niemieckiej maszyny czytaj »

Obchody 110. rocznicy urodzin Mariana Rejewskiego 

W niedzielę, 16 sierpnia 2015 roku od godziny 11.00 do 16.00, odbędzie się impreza w czytaj »

VII Turniej Szachowy im. Mariana Rejewskiego 

25 lutego 2017 r. już po raz siódmy w Zespole Szkół im. Jana Pawła II czytaj »