Młodzi łamacze szyfrów z woj. kujawsko-pomor­skiego zakoń­czyli rywalizację

Znane są już wyniki inter­ne­towej gry MŁODZI ŁAMACZE SZYFRÓW przepro­wa­dzonej przez Stowa­rzy­szenie Viator we współ­pracy z Kujawsko-Pomorskim Centrum Dziedzictwa Oświaty.

Oto laureaci:

I miejsce - zespół Y053 z Więcborka (Katarzyna Marchlewicz, Magdalena Jedlińska)
II miejsce - zespół Q053 z Łochowa (Adrianna Lehmann, Sandra Musiał)
III miejsce - zespół G053 z Bydgoszczy (Maciej Brzyski, Adrian Szczęch)
Organi­za­torzy przyznali wyróż­nienie Klaudii Grzesiń­skiej z Korytowa (Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy) oraz zespołowi B055 z Nowej Białej (Wiktoria Galarowicz, Katarzyna Słowik). Ponadto spośród wszystkich, którzy ukończyli grę, wylosowano zespół o krypto­nimie I053 z Bydgoszczy (Mateusz Jaszka, Adam Roliński), który otrzyma nagrodę pocieszenia.

Wkrótce organi­za­torzy skontaktują się z najlep­szymi łamaczami szyfrów w celu ustalenia terminu i trybu odbioru nagród. Gratu­lujemy laureatom i uczest­nikom, którzy rozwiązali wszystkie zadania!

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
O Marianie Rejewskim w Tucholi 

Tuchola została kolejnym przystankiem w wędrówce wystawy „Marian Rejewski - bydgosz­czanin, matematyk, kryptolog“ po województwie czytaj »

Konkurs plastyczny dla uczniów z atrak­cyjnymi nagrodami 
Plakat z napisem: Konkurs na portret Mariana Rejewskiego. W tle nieostry wizerunek mężczyzny w okularach. U dołu logotypy Kujawsko-Pomorskiego Centrum Dziedzictwa Oświaty i Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy.

Akwarela, gwasz, pastele, grafika kompu­terowa? Nieważne, czy użyjesz kredek, farb, czy komputera. Wystarczy, że wykażesz czytaj »

Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży 

Regulamin konkursu „Marian Rejewski na pocztówce z Bydgoszczy”: Organi­za­torem konkursu jest Księgarnia Enigma w Bydgoszczy czytaj »

Finał konkursu w Nakle nad Notecią 

Pedago­giczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego Filia w Nakle nad Notecią zorga­ni­zowała Powiatowy Konkurs „Życie czytaj »

Najlepsza wystawa w plebi­scycie MHP

Ogłoszono wyniki 11. edycji plebi­scytu „Wydarzenie Histo­ryczne Roku“. Za najlepszą wystawę został uznany szyfro­kon­tener „Pogromcy Enigmy“, czytaj »

Konkurs „Marian Rejewski – gigant nauki Kujaw i Pomorza“ 
Na ekranie laptopa wizerunek kryptologa i napis "Konkurs online dla uczniów Marian Rejewski - gigant Kujaw i Pomorza".

Wkrótce ruszy konkurs inter­netowy dla uczniów klas 6 – 8 i młodzieży ze szkół ponad­pod­sta­wowych, który polega czytaj »