Młodzi łamacze szyfrów z woj. kujawsko-pomor­skiego zakoń­czyli rywalizację

Znane są już wyniki inter­ne­towej gry MŁODZI ŁAMACZE SZYFRÓW przepro­wa­dzonej przez Stowa­rzy­szenie Viator we współ­pracy z Kujawsko-Pomorskim Centrum Dziedzictwa Oświaty.

Oto laureaci:

I miejsce - zespół Y053 z Więcborka (Katarzyna Marchlewicz, Magdalena Jedlińska)
II miejsce - zespół Q053 z Łochowa (Adrianna Lehmann, Sandra Musiał)
III miejsce - zespół G053 z Bydgoszczy (Maciej Brzyski, Adrian Szczęch)
Organi­za­torzy przyznali wyróż­nienie Klaudii Grzesiń­skiej z Korytowa (Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy) oraz zespołowi B055 z Nowej Białej (Wiktoria Galarowicz, Katarzyna Słowik). Ponadto spośród wszystkich, którzy ukończyli grę, wylosowano zespół o krypto­nimie I053 z Bydgoszczy (Mateusz Jaszka, Adam Roliński), który otrzyma nagrodę pocieszenia.

Wkrótce organi­za­torzy skontaktują się z najlep­szymi łamaczami szyfrów w celu ustalenia terminu i trybu odbioru nagród. Gratu­lujemy laureatom i uczest­nikom, którzy rozwiązali wszystkie zadania!

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Zapro­szenie na REJ-MAT-TUR
Śladami Rejewskiego

Pedago­giczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy oraz Klub Turystyki Pieszej przy RO PTTK czytaj »

Matema­tyczne kodowanie i stemplo­wanie z Marianem Rejewskim w tle 

W Młodzie­żowym Domu Kultury nr 5 w Bydgoszczy sobotnie warsztaty były odnie­sieniem do kodów, inspi­ro­wanych czytaj »

Obchody 110. rocznicy urodzin Mariana Rejewskiego 

W niedzielę, 16 sierpnia 2015 roku od godziny 11.00 do 16.00, odbędzie się impreza w czytaj »

VII Turniej Szachowy im. Mariana Rejewskiego 

25 lutego 2017 r. już po raz siódmy w Zespole Szkół im. Jana Pawła II czytaj »

Bohater Polski Niepod­ległej Marian Rejewski 

Organi­za­torzy konkursu zapra­szają uczniów klas VI-VIII szkół podsta­wowych i klas III gimna­zjalnych z województwa kujawsko-pomor­skiego czytaj »

Dzień Patrona 

Dzień Patrona w Zespole Szkół im. Mariana Rejew­skiego w Ostro­mecku odbędzie się 13 maja 2016 czytaj »