Jestem tym, który rozszy­frował Enigmę. Nieznana historia Mariana Rejewskiego“

To opowieść o człowieku, który dokonał rewolucji w krypto­logii, o rywali­zacji człowieka z maszyną, o wielkiej historii przeta­cza­jącej się przez życie jednostki, a także o życiu Mariana Rejew­skiego, którego historia cały czas czeka na przed­sta­wienie opinii publicznej.

Historia Enigmy jest przed­miotem zainte­re­so­wania wielu badaczy i autorów w skali między­na­ro­dowej. Do tej pory ich uwaga koncen­trowała się na zagad­nie­niach technicznych funkcjo­no­wania Enigmy, losach ośrodka w Bletchley Park albo (nieszczę­śliwej) historii osobistej Alana Turinga.

Wyjąt­kowość prezen­to­wanej publi­kacji polega na przed­sta­wieniu całko­wicie nieobecnego wątku, który jeszcze nigdy nie został szerzej omówiony zarówno w litera­turze między­na­ro­dowej, jak również polskiej, tj. historii Mariana Rejew­skiego. Ta książka jest właśnie o nim: jego dzieciń­stwie, dorastaniu, największym osiągnięciu fundu­jącym podstawy infor­matyki, a także trudnych losach powojennych, kiedy zdecy­dował się wrócić do rządzonej przez komunistów Polski, skrzętnie ukrywając wiedzę o swoich osiągnię­ciach. Rejewski nie miał wątpli­wości, że zarówno on, jak i jego najbliżsi od pierw­szych miesięcy pobytu w rodzinnej Bydgoszczy byli obser­wowani przez Służbę Bezpie­czeństwa. Pochopna wypowiedź, zbytnia otwartość w korespon­dencji ze znajomymi, niepo­chlebny komentarz na temat rzeczy­wi­stości politycznej w kraju mógł skończyć się utratą pracy i repre­sjami. Kolejne dekady życia w niepokoju i niedo­statku dopro­wa­dziły Rejew­skiego do stoczenia ostat­niego i równie ważnego boju – walki o prawdę histo­ryczną o Enigmie. Publi­kowane na Zachodzie książki o tajem­nicach drugiej wojny światowej, w tym najważ­niejsza – Ultra Secret Frede­ricka Winter­bo­thama, depre­cjo­nowały znaczenie Polaków. Rozszy­fro­wanie Enigmy miało być efektem kradzieży maszyny przez polskiego mechanika zatrud­nionego w niemieckiej firmie w Berlinie. Od połowy lat 70. Marian Rejewski dzięki dużej aktyw­ności medialnej dołożył wszelkich starań, aby opowie­dzieć prawdę histo­ryczną. (opis wydawcy)

Źródło: Episteme

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Ludzie Niepodległości 

Redakcja Gazety Prawnej ogłosiła subiek­tywną listę stu nazwisk postaci, które do polskiego zbioru wniosły coś czytaj »

Konkurs na komiks 

Pedago­giczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy zaprasza uczniów gimnazjów i szkół ponad­gim­na­zjalnych województwa czytaj »

X,Y,Z: prawdziwa historia złamania szyfru Enigmy 

Pod takim tytułem ukazała się książka Dermota Turinga, bratanka światowej sławy kryptologa Alana Turinga. Autor czytaj »

Mural z wizerunkiem Mariana Rejewskiego 

Szkoła Podstawowa w Białych Błotach posta­nowiła uhono­rować swojego patrona oddając jedną z głównych ścian placówki czytaj »

Sir Dermot Turing na WCC

Marian Rejewski, który złamał jako pierwszy kod Enigmy, należał do najwięk­szych umysłów XX wieku…“ - czytaj »

Zapro­szenie na Turniej Szachowy 

25 lutego br. w Zespole Szkół w Łochowie odbędzie się VII Międzysz­kolny Turniej Szachowy im. czytaj »