Jestem tym, który rozszy­frował Enigmę. Nieznana historia Mariana Rejewskiego“

To opowieść o człowieku, który dokonał rewolucji w krypto­logii, o rywali­zacji człowieka z maszyną, o wielkiej historii przeta­cza­jącej się przez życie jednostki, a także o życiu Mariana Rejew­skiego, którego historia cały czas czeka na przed­sta­wienie opinii publicznej.

Historia Enigmy jest przed­miotem zainte­re­so­wania wielu badaczy i autorów w skali między­na­ro­dowej. Do tej pory ich uwaga koncen­trowała się na zagad­nie­niach technicznych funkcjo­no­wania Enigmy, losach ośrodka w Bletchley Park albo (nieszczę­śliwej) historii osobistej Alana Turinga.

Wyjąt­kowość prezen­to­wanej publi­kacji polega na przed­sta­wieniu całko­wicie nieobecnego wątku, który jeszcze nigdy nie został szerzej omówiony zarówno w litera­turze między­na­ro­dowej, jak również polskiej, tj. historii Mariana Rejew­skiego. Ta książka jest właśnie o nim: jego dzieciń­stwie, dorastaniu, największym osiągnięciu fundu­jącym podstawy infor­matyki, a także trudnych losach powojennych, kiedy zdecy­dował się wrócić do rządzonej przez komunistów Polski, skrzętnie ukrywając wiedzę o swoich osiągnię­ciach. Rejewski nie miał wątpli­wości, że zarówno on, jak i jego najbliżsi od pierw­szych miesięcy pobytu w rodzinnej Bydgoszczy byli obser­wowani przez Służbę Bezpie­czeństwa. Pochopna wypowiedź, zbytnia otwartość w korespon­dencji ze znajomymi, niepo­chlebny komentarz na temat rzeczy­wi­stości politycznej w kraju mógł skończyć się utratą pracy i repre­sjami. Kolejne dekady życia w niepokoju i niedo­statku dopro­wa­dziły Rejew­skiego do stoczenia ostat­niego i równie ważnego boju – walki o prawdę histo­ryczną o Enigmie. Publi­kowane na Zachodzie książki o tajem­nicach drugiej wojny światowej, w tym najważ­niejsza – Ultra Secret Frede­ricka Winter­bo­thama, depre­cjo­nowały znaczenie Polaków. Rozszy­fro­wanie Enigmy miało być efektem kradzieży maszyny przez polskiego mechanika zatrud­nionego w niemieckiej firmie w Berlinie. Od połowy lat 70. Marian Rejewski dzięki dużej aktyw­ności medialnej dołożył wszelkich starań, aby opowie­dzieć prawdę histo­ryczną. (opis wydawcy)

Źródło: Episteme

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
ENIGMA – nowy obiekt w globalnym systemie APRS

W systemie APRS wprowa­dzony został nowy obiekt taktyczny ENIGMA z symbolem diamentu. APRS - czytaj »

Kryptolog patronem dworca w Bydgoszczy 

Dworzec Bydgoszcz Główna otrzymał 2 lutego imię pocho­dzącego z Bydgoszczy Mariana Rejew­skiego, genialnego polskiego kryptologa. czytaj »

Otwarcie wystawy w Tucholi o dokona­niach patrona biblioteki 

25 czerwca 2013 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tucholi otworzy­liśmy wystawę „Marian Rejewski - czytaj »

Marian Rejewski – życiorys Enigmą pisany 

W ramach Między­na­ro­dowych Otwartych Dni Nauki młodzież szkolna, studenci i nauczy­ciele akade­miccy mieli dziś o czytaj »

O pogromcy Enigmy w Muzeum Ziemi Krajeń­skiej w Nakle 

28 września 2014 r. w Muzeum Ziemi Krajeń­skiej w Nakle nad Notecią czytaj »
Kolejna dewastacja pomnika Mariana Rejewskiego 
Ławeczka Rejewskiego

Do aktu wanda­lizmu doszło 22 maja. Miejski monitoring zareje­strował, jak sprawca wyrywa i kradnie pióro czytaj »