Jestem tym, który rozszy­frował Enigmę. Nieznana historia Mariana Rejewskiego“

To opowieść o człowieku, który dokonał rewolucji w krypto­logii, o rywali­zacji człowieka z maszyną, o wielkiej historii przeta­cza­jącej się przez życie jednostki, a także o życiu Mariana Rejew­skiego, którego historia cały czas czeka na przed­sta­wienie opinii publicznej.

Historia Enigmy jest przed­miotem zainte­re­so­wania wielu badaczy i autorów w skali między­na­ro­dowej. Do tej pory ich uwaga koncen­trowała się na zagad­nie­niach technicznych funkcjo­no­wania Enigmy, losach ośrodka w Bletchley Park albo (nieszczę­śliwej) historii osobistej Alana Turinga.

Wyjąt­kowość prezen­to­wanej publi­kacji polega na przed­sta­wieniu całko­wicie nieobecnego wątku, który jeszcze nigdy nie został szerzej omówiony zarówno w litera­turze między­na­ro­dowej, jak również polskiej, tj. historii Mariana Rejew­skiego. Ta książka jest właśnie o nim: jego dzieciń­stwie, dorastaniu, największym osiągnięciu fundu­jącym podstawy infor­matyki, a także trudnych losach powojennych, kiedy zdecy­dował się wrócić do rządzonej przez komunistów Polski, skrzętnie ukrywając wiedzę o swoich osiągnię­ciach. Rejewski nie miał wątpli­wości, że zarówno on, jak i jego najbliżsi od pierw­szych miesięcy pobytu w rodzinnej Bydgoszczy byli obser­wowani przez Służbę Bezpie­czeństwa. Pochopna wypowiedź, zbytnia otwartość w korespon­dencji ze znajomymi, niepo­chlebny komentarz na temat rzeczy­wi­stości politycznej w kraju mógł skończyć się utratą pracy i repre­sjami. Kolejne dekady życia w niepokoju i niedo­statku dopro­wa­dziły Rejew­skiego do stoczenia ostat­niego i równie ważnego boju – walki o prawdę histo­ryczną o Enigmie. Publi­kowane na Zachodzie książki o tajem­nicach drugiej wojny światowej, w tym najważ­niejsza – Ultra Secret Frede­ricka Winter­bo­thama, depre­cjo­nowały znaczenie Polaków. Rozszy­fro­wanie Enigmy miało być efektem kradzieży maszyny przez polskiego mechanika zatrud­nionego w niemieckiej firmie w Berlinie. Od połowy lat 70. Marian Rejewski dzięki dużej aktyw­ności medialnej dołożył wszelkich starań, aby opowie­dzieć prawdę histo­ryczną. (opis wydawcy)

Źródło: Episteme

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
REJ-MAT-TUR

Turystyczno-eduka­cyjną wędrówkę śladami sławnego kryptologa pod hasłem „REJ-MAT-TUR” zorga­ni­zowała Pedago­giczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy we czytaj »

Ustano­wienie odznaki krajo­znawczej w uznaniu dla wybitnego bydgoszczanina 

Regio­nalna Pracownia Krajo­znawcza oraz Oddziałowa Komisja Krajo­znawcza i Ochrony Przyrody R.O. PTTK „Szlak Brdy” w czytaj »

Rejewski jako popkul­turowy superbohater 
Rejewski jako Superman

Memy, komiksy i kolaże popula­ry­zujące prawdziwego bohatera Motyw super­bo­hatera jest niezwykle popularny, nie tylko w czytaj »

Wystawa dotarła do Muzeum Ziemi Chełmińskiej 

Wystawa „Marian Rejewski - bydgosz­czanin, matematyk, kryptolog“ przybyła do Chełmna, jednego z najpięk­niej­szych miast w czytaj »

Noc Muzeów 2019 

Dla wielu zwiedza­jących muzea są atrak­cyjne nocą i takich okazji jak Noc Muzeów nigdy nie czytaj »

Enigma. Rejewski Year Celebra­tions via ISS

Promocja Roku Rejew­skiego w wymiarze kosmicznym. Między­na­rodowa Stacja Kosmiczna (ang. Inter­na­tional Space Station, ISS) okrąża czytaj »