Bydgosz­czanie Stulecia

Ogłoszony przez Urząd Miasta plebiscyt Bydgosz­czanie Stulecia wpisuje się w obchody 100. rocznicy powrotu Bydgoszczy do Polski. Dla uczczenia tego wydarzenia miesz­kańcy mogli wziąć udział w plebi­scycie, którego celem był wybór i uhono­ro­wanie bydgoszczan, którzy w ostatnim stuleciu swoją działal­nością i odnoszonymi sukcesami budowali dobre imię Bydgoszczy na arenie krajowej lub między­na­ro­dowej, dokonali otwarcia nowych perspektyw rozwoju, zapisali się wybitnymi dokona­niami i zasługują na szcze­gólne wyróż­nienie. Najpierw miesz­kańcy zgłaszali kandy­datury, a później kapituła, w drodze tajnego głoso­wania, wybrała 25 Bydgoszczan Stulecia. Wiek dziejów miasta (1920-2020) podzielono na pięć dwudzie­sto­letnich okresów. W każdym z nich wybrano pięciu laureatów. W Filhar­monii Pomor­skiej odbyła się uroczysta gala, podczas której zapre­zen­towano wyróż­nione osoby:

  • Lata 1920-1939: Jan Teska, Bernard Śliwiński, Leon Wyczół­kowski, Leon Barci­szewski, Marian Rejewski oraz specjalny medal prezy­denta Rafała Bruskiego otrzymał jeszcze Jan Maciaszek
  • Lata 1940-1959: Jerzy Rupniewski, Konrad Pałubicki, Leszek Jan Malinowski, Roman Traeger, Leszek Biały
  • Lata 1960-1979: Teodor Kocerka, Kazimierz Karabasz, Jerzy Sulima-Kamiński, Zdzisław Krzysz­kowiak, Andrzej Szwalbe
  • Lata 1980-1999: Jan Domaniewski, Tadeusz Nowakowski, Zygmunt Mackiewicz, Jan Rulewski, Zbigniew Boniek
  • Lata 2000-2020: Tomasz Gollob, Maciej Figas, Adam Sowa, Marek Harat, Rafał Blechacz

Dla nagro­dzonych przygo­towano unikatowy Medal Prezy­denta Bydgoszczy. Autorem medalu jest znakomity rzeźbiarz Michał Kubiak. Medal odlany z brązu waży ponad kilogram. Na awersie ukazane zostały dwa orły, jeden z 1920 roku przechodzi w orła współ­cze­snego, a u szczytu medalu widnieje herb miasta. Na rewersie znajduje się odwzo­ro­wanie kościoła Jezuic­kiego ze Starego Rynku sprzed 100 lat, współ­cze­sność symbo­lizuje Opera Nova.

W części artystycznej gali wystąpili Emilia Czekała, Agnieszka Włodarczyk, Jacek Kawalec, Sonia Bohosiewicz, akompa­niowała im orkiestra Piotra Salabera.

Fot.: „Miasto Bydgoszcz” - www​.bydgoszcz​.pl

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Uczest­ników tylu, ile pól na szachownicy 

IX Międzysz­kolny Turniej Szachowy im. Mariana Rejew­skiego W sobotę 16 lutego 2019 r. w Szkole czytaj »

Krypto(GRAM) Enigmy

Gra zaczyna się przy budynku głównym Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publiczna im dr. Witolda Bełzy czytaj »

REJ-MAT-TUR

Turystyczno-eduka­cyjną wędrówkę śladami sławnego kryptologa pod hasłem „REJ-MAT-TUR” zorga­ni­zowała Pedago­giczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy we czytaj »

Najlepsza wystawa w plebi­scycie MHP

Ogłoszono wyniki 11. edycji plebi­scytu „Wydarzenie Histo­ryczne Roku“. Za najlepszą wystawę został uznany szyfro­kon­tener „Pogromcy Enigmy“, czytaj »

Senat uczcił pamięć polskich kryptologów 
Trzej kryptolodzy

Senat Rzeczy­po­spo­litej Polskiej, mając na uwadze ogrom wiedzy i poświę­cenia Mariana Rejew­skiego, Jerzego Różyc­kiego i czytaj »

Urodziny Rejew­skiego“ - między­po­ko­le­niowy piknik w Młynach Rothera 
Fragment przetworzonej cyfrowo twarzy mężczyzny w okrągłych okularach i napis: Urodziny Rejewskiego. Na dole czerwone goździki.

13 sierpnia na tarasie Młynów Rothera w Bydgoszczy powstało miasteczko piknikowe. Kilka insty­tucji i organi­zacji czytaj »