Bydgosz­czanie Stulecia

Ogłoszony przez Urząd Miasta plebiscyt Bydgosz­czanie Stulecia wpisuje się w obchody 100. rocznicy powrotu Bydgoszczy do Polski. Dla uczczenia tego wydarzenia miesz­kańcy mogli wziąć udział w plebi­scycie, którego celem był wybór i uhono­ro­wanie bydgoszczan, którzy w ostatnim stuleciu swoją działal­nością i odnoszonymi sukcesami budowali dobre imię Bydgoszczy na arenie krajowej lub między­na­ro­dowej, dokonali otwarcia nowych perspektyw rozwoju, zapisali się wybitnymi dokona­niami i zasługują na szcze­gólne wyróż­nienie. Najpierw miesz­kańcy zgłaszali kandy­datury, a później kapituła, w drodze tajnego głoso­wania, wybrała 25 Bydgoszczan Stulecia. Wiek dziejów miasta (1920-2020) podzielono na pięć dwudzie­sto­letnich okresów. W każdym z nich wybrano pięciu laureatów. W Filhar­monii Pomor­skiej odbyła się uroczysta gala, podczas której zapre­zen­towano wyróż­nione osoby:

  • Lata 1920-1939: Jan Teska, Bernard Śliwiński, Leon Wyczół­kowski, Leon Barci­szewski, Marian Rejewski oraz specjalny medal prezy­denta Rafała Bruskiego otrzymał jeszcze Jan Maciaszek
  • Lata 1940-1959: Jerzy Rupniewski, Konrad Pałubicki, Leszek Jan Malinowski, Roman Traeger, Leszek Biały
  • Lata 1960-1979: Teodor Kocerka, Kazimierz Karabasz, Jerzy Sulima-Kamiński, Zdzisław Krzysz­kowiak, Andrzej Szwalbe
  • Lata 1980-1999: Jan Domaniewski, Tadeusz Nowakowski, Zygmunt Mackiewicz, Jan Rulewski, Zbigniew Boniek
  • Lata 2000-2020: Tomasz Gollob, Maciej Figas, Adam Sowa, Marek Harat, Rafał Blechacz

Dla nagro­dzonych przygo­towano unikatowy Medal Prezy­denta Bydgoszczy. Autorem medalu jest znakomity rzeźbiarz Michał Kubiak. Medal odlany z brązu waży ponad kilogram. Na awersie ukazane zostały dwa orły, jeden z 1920 roku przechodzi w orła współ­cze­snego, a u szczytu medalu widnieje herb miasta. Na rewersie znajduje się odwzo­ro­wanie kościoła Jezuic­kiego ze Starego Rynku sprzed 100 lat, współ­cze­sność symbo­lizuje Opera Nova.

W części artystycznej gali wystąpili Emilia Czekała, Agnieszka Włodarczyk, Jacek Kawalec, Sonia Bohosiewicz, akompa­niowała im orkiestra Piotra Salabera.

Fot.: „Miasto Bydgoszcz” - www​.bydgoszcz​.pl

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Bydgoski bohater niepodległości 

W stulecie odzyskania przez Polskę niepod­le­głości, bydgosz­czanie są szcze­gólnie dumni z dokonań człowieka, dzięki któremu czytaj »

Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży 

Regulamin konkursu „Marian Rejewski na pocztówce z Bydgoszczy”: Organi­za­torem konkursu jest Księgarnia Enigma w Bydgoszczy czytaj »

85. rocznica złamania kodu ENIGMY

W końcówce roku 1932 udało się odczy­tać pierw­sze szyfro­gra­my niemiec­kie. Marian Rejewski sformu­ło­wał twier­dze­nie o iloczy­nie czytaj »

Kolejna dewastacja pomnika Mariana Rejewskiego 
Ławeczka Rejewskiego

Do aktu wanda­lizmu doszło 22 maja. Miejski monitoring zareje­strował, jak sprawca wyrywa i kradnie pióro czytaj »

Interak­tywna wystawa „Pogromcy Enigmy“ w Poznaniu 

Otwarcie wystawy zapla­nowano na 1 września 2016 roku. Specjalny boks z ekspo­zycją stanął przed Centrum Kultury czytaj »

X,Y,Z: prawdziwa historia złamania szyfru Enigmy 

Pod takim tytułem ukazała się książka Dermota Turinga, bratanka światowej sławy kryptologa Alana Turinga. Autor czytaj »