Złamali kod Enigmy. Jesteśmy dumni. Dzięku­jemy.

Obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej są hołdem złożonym żołnie­rzom i ofiarom wojny. Polska chce także wykorzy­stać tę okazję do pokazania tego, co Europa zawdzięcza Polakom zmaga­jącym się z wojskami okupa­cyj­nymi. Kraków organi­zuje uroczy­stość, która ma pokazać, że Polacy pokonali Hitlera również siłą umysłu. Na przebieg wojny i długość jej trwania ogromny wpływ miał udział polskich matema­tyków w rozszy­fro­waniu Enigmy, na czele z Marianem Rejew­skim. Histo­rycy oceniają, że dzięki krypto­logom wojna zakoń­czyła się 2 – 3 lata wcześniej, a śmierci uniknęło 20 – 30 milionów ludzi.

Fundacja Panteon Narodowy stworzyła w Krakowie symbo­liczny grób Jerzemu Różyc­kiemu, który pomimo zasług, jakie poczynił dla kraju i świata, nie miał miejsca, które można by określić jako miejsce jego wiecz­nego spoczynku (zaginął w 1942 roku w okolicy Balearów). Kapituła Panteonu zadecy­do­wała o posta­wieniu w Kryptach jednego sarko­fagu, do którego zostanie złożona ziemia z trzech miejsc związa­nych ze śmiercią trójki krypto­logów, czyli z dna Morza Śródziem­nego, z Chiche­ster oraz z okolic grobu na Powąz­kach.

Uroczyste wręczenie piasku z dna Morza Śródziem­nego synowi Jerzego Różyc­kiego panu Janowi Różyc­kiemu odbyło się 4 lipca w Ambasa­dzie RP w Madrycie. Gospo­da­rzem wydarzenia była pani Marzenna Adamczyk, ambasador RP w Hiszpanii. 26 lipca odbyła się podobna ceremonia w Ambasa­dzie RP w Londynie, na której pan Ambasador Arkady Rzegocki wręczył symbo­liczną urnę z ziemią z Gardens of Remem­brance w Chiche­ster rodzinie Henryka Zygal­skiego. Warszawski Garnizon WP zorga­ni­zował wręczenie ziemi z grobu Mariana Rejew­skiego jego córce pani Janinie Sylwe­strzak 29 sierpnia 2019 r.

Uroczy­stość złożenia urn do sarko­fagu w Kryptach Panteonu Narodo­wego zapla­no­wana jest na 6 września br. o godzinie 11 kościele św. św. Piotra i Pawła w Krakowie, w podzie­miach którego są Krypty Panteonu.

W uroczy­stości udział wezmą rodziny krypto­logów z kraju i z zagra­nicy oraz Sir Dermot Turing, bratanek Alana Turinga, autor książki „X, Y, Z. Prawdziwa historia złamania szyfru Enigmy”. W tej książce bratanek człowieka, który w Wielkiej Brytanii został wybrany człowie­kiem stulecia, docenił prawdziwy wkład Polaków w rozko­do­wanie Enigmy, a w konse­kwencji w skrócenie tego najtra­gicz­niej­szego w dziejach ludzkości konfliktu. Udział zapowie­dzieli również przed­sta­wi­ciele Sztabu General­nego WP oraz kierow­nictwo Narodo­wego Centrum Bezpie­czeń­stwa Cyber­prze­strzeni.

W dniach 3 – 7 września odbywa się w Krakowie Jubile­uszowy Zjazd Matema­tyków Polskich w stulecie Polskiego Towarzy­stwa Matema­tycz­nego. Senat RP ogłosił rok 2019 rokiem matema­tyki. Harmo­no­gram Zjazdu przewi­duje udział uczest­ników w uroczy­stości w Pante­onie. Zapro­szone zostały władze Krakowa i województwa, rektorzy uczelni, przed­sta­wi­ciele korpusu dyplo­ma­tycz­nego, wszyscy kuratorzy wojewódzcy i wszystkie szkoły w Polsce, których patro­nami są krypto­lodzy. Miesz­kańcy Krakowa dowiedzą się o uroczy­stości z kilkuset plakatów umiesz­czo­nych w różnych miejscach. Szcze­gól­nymi adresa­tami zapro­szeń są uczniowie krakow­skich szkół.

Złamali kod Enigmy. Jesteśmy dumni. Dzięku­jemy.

Tak brzmi nazwa zapro­szenia skiero­wa­nego głównie do dzieci i młodzieży. Organi­za­torzy chcą, aby młodsze pokolenia wiedziały o wielkiej polskiej szkole matema­tycznej okresu między­wo­jen­nego – lwowskiej, krakow­skiej, wielko­pol­skiej. Chcą, aby nasza duma narodowa była budowana na dwóch filarach, tym bohater­skim, zbrojnym i tym, który pokazuje nasz wkład w rozwój światowej cywili­zacji. Tak, jak nie wolno pozwolić zapomnieć o polskich lotni­kach w Anglii, tak nie wolno zapomnieć o trzech geniu­szach matema­tycz­nych, którzy wyprze­dzili wszyst­kich europej­skich krypto­logów i pokonali Hitlera siłą umysłu. To będzie wielkie święto polskiej dumy, prawdziwej, zasłu­żonej.

Top