Trzej krypto­lodzy na muralu przy stacji metra

Miesz­kańcy Warszawy zagło­so­wali na projekt „Murale metra – pociąg do sztuki”, którego reali­zacja została sfinan­so­wana z budżetu party­pa­cyj­nego. Artyści pomalo­wali budynki wind na stacjach Imielin i Stokłosy ursynow­skiego odcinka pierw­szej linii kolei podziemnej. Zostały one ozdobione podobi­znami krypto­logów pracu­ją­cych nad złama­niem kodu Enigmy oraz Marii Grzego­rzew­skiej, rotmi­strza Witolda Pilec­kiego i Juliana Ursyna Niemce­wicza.

Na stacji Stokłosy namalo­wani zostali Marian Rejewski, Jerzy Różycki i Henryk Zygalski, którzy praco­wali w Pyrach, na terenie dzisiej­szego Ursynowa, gdzie znajdował się polski ośrodek dekryp­tażu i praco­wano nad złama­niem szyfru niemiec­kiej Enigmy.

Murale zostały wykonane techniką „low poly” - popularną w sztukach wizual­nych i użytko­wych -  z wykorzy­sta­niem specjal­nych farb, odpor­nych na działanie warunków atmos­fe­rycz­nych. Koszt reali­zacji projektu „Murale metra – pociąg do sztuki” wyniósł 50 tys. zł.

Top