Otwarcie wystawy „Marian Rejewski - bydgosz­czanin, matematyk, kryptolog“ w Urzędzie Miasta Bydgoszczy

22.10.2012 r. w sali sesyjnej Urzędu Miasta Bydgoszczy odbyła się uroczy­stość otwarcia wystawy przygo­to­wanej przez Pedago­giczną Bibliotekę Wojewódzką im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy, zorga­ni­zo­wanej z okazji 80. rocznicy złamania szyfru Enigmy przez wybitnego matematyka i genialnego kryptologa, który urodził się w Bydgoszczy. Tam uczęszczał do szkoły i tam powrócił z tułaczki na obczyźnie po zakoń­czeniu wojny. Wystawa jest częścią projektu, skiero­wanego do uczniów szkół gimna­zjalnych i ponad­gim­na­zjalnych, o Marianie Rejewskim, jego dokona­niach i znaczeniu złamania szyfru Enigmy i wpływu, jaki miało to osiągnięcie na losy II wojny światowej .

Wystawa na stałe prezen­towana jest w siedzibie Pedago­gicznej Biblioteki Wojewódzkiej Bydgoszczy przy ul. Skłodow­skiej-Curie 4 w Wydziale - Muzeum Oświaty i dostępna jest dla wszystkich miesz­kańców miasta, a okazjo­nalnie prezen­towana bywa także w wybranych miastach regionu.

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Wznowienie cyklu „Sensacje XX wieku“ 

Dzięki współ­pracy Telewizji Polskiej i National Geographic Channel powstaną kolejne odcinki popularnego cyklu programów Bogusława czytaj »

Apel o głoso­wanie na Mariana Rejew­skiego w kwiet­niowym numerze eQTC 

eQTC” - ogólno­polski miesięcznik nadawców, nasłu­chowców i sympa­tyków radio­ko­mu­ni­kacji amator­skiej, konty­nuator wydawanego od 1982 roku czytaj »

Poznaj tajniki kryptologii! 

Rusza kolejna edycja inter­ne­towej gry Łamacze Szyfrów (The Codebre­akers), której organi­za­torem jest Stowa­rzy­szenie Kultu­ralno-Turystyczne Viator. czytaj »

Wystawa w gimnazjum w Nakle nad Notecią 

W holu Gimnazjum nr 4 w Nakle nad Notecią została zapre­zen­towana wystawa „Marian Rejewski - czytaj »

Enigma w opowieści Eilidh McGinness 
The Cipher Bureau.

W 2018 r. w Wielkiej Brytanii ukazała się powieść Eilidh McGinness pt. The Cypher Bureau o Marianie Rejewskim, urodzonym czytaj »

Polski Festiwal w Bletchley Park 

Polski Festiwal“ na terenie Bletchley Park zorga­ni­zowany został z z okazji 70. rocznicy przeka­zania sekretu czytaj »