Otwarcie wystawy „Marian Rejewski - bydgosz­czanin, matematyk, kryptolog“ w Urzędzie Miasta Bydgoszczy

22.10.2012 r. w sali sesyjnej Urzędu Miasta Bydgoszczy odbyła się uroczy­stość otwarcia wystawy przygo­to­wanej przez Pedago­giczną Bibliotekę Wojewódzką im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy, zorga­ni­zo­wanej z okazji 80. rocznicy złamania szyfru Enigmy przez wybitnego matematyka i genialnego kryptologa, który urodził się w Bydgoszczy. Tam uczęszczał do szkoły i tam powrócił z tułaczki na obczyźnie po zakoń­czeniu wojny. Wystawa jest częścią projektu, skiero­wanego do uczniów szkół gimna­zjalnych i ponad­gim­na­zjalnych, o Marianie Rejewskim, jego dokona­niach i znaczeniu złamania szyfru Enigmy i wpływu, jaki miało to osiągnięcie na losy II wojny światowej .

Wystawa na stałe prezen­towana jest w siedzibie Pedago­gicznej Biblioteki Wojewódzkiej Bydgoszczy przy ul. Skłodow­skiej-Curie 4 w Wydziale - Muzeum Oświaty i dostępna jest dla wszystkich miesz­kańców miasta, a okazjo­nalnie prezen­towana bywa także w wybranych miastach regionu.

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Dzień Mariana Rejew­skiego w PBW w Bydgoszczy 
Dzień Mariana Rejewskiego 2020

Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa Oświaty oraz Pedago­giczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy zapra­szają 26 czytaj »

Bydgoszcz jako ośrodek działań wywia­dow­czych w przededniu i w trakcie II wojny światowej 

22 października 2015 roku w Bibliotece Głównej Uniwer­sytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy odbyła się konfe­rencja czytaj »

Konkurs „Marian Rejewski – gigant nauki Kujaw i Pomorza“ 
Na ekranie laptopa wizerunek kryptologa i napis "Konkurs online dla uczniów Marian Rejewski - gigant Kujaw i Pomorza".

Wkrótce ruszy konkurs inter­netowy dla uczniów klas 6 – 8 i młodzieży ze szkół ponad­pod­sta­wowych, który polega czytaj »

#zostańwdomu i zainte­resuj się Enigmą 

W ramach akcji #zostańwdomu i #M2WSwirtualnie Muzeum II Wojny Światowej proponuje, aby zainte­re­sować się polskim czytaj »

Komiks o Rejewskim wśród wyróżnionych 

Seria pięciu komiksów, których bohaterami są wybitne postacie związane z regionem kujawsko-pomorskim – Marian Rejewski, czytaj »

Sala konfe­ren­cyjna w bydgo­skiej Delega­turze IPN ma od dziś patrona 

Z okazji 42. rocznicy śmierci Mariana Rejew­skiego w bydgo­skiej Delega­turze Instytutu Pamięci Narodowej odbyło się czytaj »