Otwarcie wystawy „Marian Rejewski - bydgosz­czanin, matematyk, kryptolog“ w Urzędzie Miasta Bydgoszczy

22.10.2012 r. w sali sesyjnej Urzędu Miasta Bydgoszczy odbyła się uroczy­stość otwarcia wystawy przygo­to­wanej przez Pedago­giczną Bibliotekę Wojewódzką im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy, zorga­ni­zo­wanej z okazji 80. rocznicy złamania szyfru Enigmy przez wybitnego matematyka i genialnego kryptologa, który urodził się w Bydgoszczy. Tam uczęszczał do szkoły i tam powrócił z tułaczki na obczyźnie po zakoń­czeniu wojny. Wystawa jest częścią projektu, skiero­wanego do uczniów szkół gimna­zjalnych i ponad­gim­na­zjalnych, o Marianie Rejewskim, jego dokona­niach i znaczeniu złamania szyfru Enigmy i wpływu, jaki miało to osiągnięcie na losy II wojny światowej .

Wystawa na stałe prezen­towana jest w siedzibie Pedago­gicznej Biblioteki Wojewódzkiej Bydgoszczy przy ul. Skłodow­skiej-Curie 4 w Wydziale - Muzeum Oświaty i dostępna jest dla wszystkich miesz­kańców miasta, a okazjo­nalnie prezen­towana bywa także w wybranych miastach regionu.

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Sesja historyczno-matematyczna 

21 grudnia 2015 roku w auli Zespołu Szkół w Mogilnie odbyła się sesja matema­tyczna upamięt­niająca czytaj »

O Marianie Rejewskim w siedzibie inowro­cław­skiej Filii PBW

10 czerwca 2013 r. w siedzibie Biblioteki Pedago­gicznej w Inowro­cławiu odbyła się uroczy­stość otwarcia wystawy czytaj »

Dzień Mariana Rejew­skiego w PBW w Bydgoszczy 
Dzień Mariana Rejewskiego 2020

Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa Oświaty oraz Pedago­giczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy zapra­szają 26 czytaj »

Bohater Polski Niepod­ległej Marian Rejewski - finał konkursu 

Kalina Paciorek, uczennica Zespołu Szkół Muzycznych im. Artura Rubin­steina w Bydgoszczy zwyciężyła w siódmej edycji czytaj »

Otwarcie wystawy „Marian Rejewski“ – Toruń, 11 maja 2022 r. 
Posterowa wystawa plenerowa poświęcona Marianowi Rejewskiemu.

Wystawa poświęcona Marianowi Rejew­skiemu stanęła przed Urzędem Marszał­kowskim. Została przygo­towana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej czytaj »

Zapro­szenie na Turniej Szachowy 

25 lutego br. w Zespole Szkół w Łochowie odbędzie się VII Międzysz­kolny Turniej Szachowy im. czytaj »