Wystawa „Enigma. Odszy­frować zwycięstwo” w Exploseum - Centrum Techniki Wojennej w Bydgoszczy

Od 7 marca do 24 kwietnia br. można oglądać w mieście lidera trójki polskich krypto­logów - Mariana Rejew­skiego - wystawę przygo­towaną przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Ekspo­zycja w wersji angiel­skiej i włoskiej odwie­dziła wiele miejsc, m.in. Parlament Europejski, muzea w Brukseli, Bredzie, Rennes, Bletchley Park, Instytut Polski w Rzymie.

Bydgoskie Exploseum oferuje oprowa­dzanie po wystawie z komen­tarzem przewodnika oraz lekcje muzealne „Enigma i szyfry“.

Wystawa składa się z 23 plansz m.in o historii krypto­grafii, jej wpływie na wojnę z bolsze­wikami, wynale­zieniu Enigmy, zorga­ni­zo­waniu kursu krypto­logii dla najzdol­niej­szych matema­tyków, aż po sukces Mariana Rejew­skiego w złamaniu kodu i przeka­zaniu wyników prac aliantom.

Więcej infor­macji na ten temat na stronie urzędu marszał­kow­skiego w Poznaniu.

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Nowa wystawa o Marianie Rejewskim 

W ramach obchodów Roku Mariana Rejew­skiego 11 czerwca 2015 roku w Muzeum Wojsk Lądowych w czytaj »

Służby specjalne II Rzeczypospolitej 

Wystawa „Służby specjalne II Rzeczy­po­spo­litej (1918-1939). Blaski i cienie”, udostęp­niona dzięki uprzej­mości Szefa Agencji Bezpie­czeństwa czytaj »

Marian Rejewski - filar polskiej kryptologii 

Wystawę posterową przygo­towaną przez Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczół­kow­skiego w Bydgoszczy można oglądać w Exploseum czytaj »

Wystawa o polskich krypto­logach zawitała w Mołdawii 
Na klawiaturze maszyny szyfrującej podświetlone klawisze tworzą napis po rumuńsku: enigma victoria de criptarii. Informacje o ekspozycji w jęz. rumuńskim.

W ramach współ­pracy Samorządu Województwa Wielko­pol­skiego z Insty­tutem Polskim w Bukareszcie, który wsparła Ambasada RP czytaj »

Młodzież poznaje dokonania Rejewskiego 

Otwarcie wystawy „Marian Rejewski - bydgosz­czanin, matematyk, kryptolog“ w Szubinie poprze­dziła prelekcja płk. Jerzego Lelewica czytaj »

Wystawa w Inowrocławiu 

Wystawa „Marian Rejewski – matematyk, bydgosz­czanin, kryptolog“ została zapre­zen­towana w holu Biblioteki Miejskiej w Inowro­cławiu. czytaj »