Wystawa „Enigma. Odszy­frować zwycięstwo” w Exploseum - Centrum Techniki Wojennej w Bydgoszczy

Od 7 marca do 24 kwietnia br. można oglądać w mieście lidera trójki polskich krypto­logów - Mariana Rejew­skiego - wystawę przygo­towaną przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Ekspo­zycja w wersji angiel­skiej i włoskiej odwie­dziła wiele miejsc, m.in. Parlament Europejski, muzea w Brukseli, Bredzie, Rennes, Bletchley Park, Instytut Polski w Rzymie.

Bydgoskie Exploseum oferuje oprowa­dzanie po wystawie z komen­tarzem przewodnika oraz lekcje muzealne „Enigma i szyfry“.

Wystawa składa się z 23 plansz m.in o historii krypto­grafii, jej wpływie na wojnę z bolsze­wikami, wynale­zieniu Enigmy, zorga­ni­zo­waniu kursu krypto­logii dla najzdol­niej­szych matema­tyków, aż po sukces Mariana Rejew­skiego w złamaniu kodu i przeka­zaniu wyników prac aliantom.

Więcej infor­macji na ten temat na stronie urzędu marszał­kow­skiego w Poznaniu.

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Noc Muzeów 2018 

Wystawę „Marian Rejewski - bydgosz­czanin, matematyk, kryptolog“ obejrzały setki miłośników nocnego zwiedzania. Jak co roku, czytaj »

Otwarcie Centrum Szyfrów Enigma w Poznaniu 
Spektakl animacji z użyciem technik 3D na fasadzie budynku Collegium Martineum. Kadr z wizerunkiem Rejewskiego.

Droga do Centrum Szyfrów Enigma W 2011 roku związani z Radiem Merkury inicja­torzy utworzenia Muzeum czytaj »

Noc Muzeów 2019 

Dla wielu zwiedza­jących muzea są atrak­cyjne nocą i takich okazji jak Noc Muzeów nigdy nie czytaj »

Wystawa „Enigma. Zagadka rozwiązana” 
Fragment wystawy prezentującej wykonaną przez polski wywiad kopię niemieckiej Enigmy za szkłem.

W dniach 9-28 listopada br. w galerii Korde­garda na Krakowskim Przed­mieściu w Warszawie będzie prezen­towana czytaj »

Służby specjalne II Rzeczypospolitej 

Wystawa „Służby specjalne II Rzeczy­po­spo­litej (1918-1939). Blaski i cienie”, udostęp­niona dzięki uprzej­mości Szefa Agencji Bezpie­czeństwa czytaj »

Najlepsza wystawa w plebi­scycie MHP

Ogłoszono wyniki 11. edycji plebi­scytu „Wydarzenie Histo­ryczne Roku“. Za najlepszą wystawę został uznany szyfro­kon­tener „Pogromcy Enigmy“, czytaj »