Wystawa „Enigma. Odszy­frować zwycięstwo” w Exploseum - Centrum Techniki Wojennej w Bydgoszczy

Od 7 marca do 24 kwietnia br. można oglądać w mieście lidera trójki polskich krypto­logów - Mariana Rejew­skiego - wystawę przygo­towaną przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Ekspo­zycja w wersji angiel­skiej i włoskiej odwie­dziła wiele miejsc, m.in. Parlament Europejski, muzea w Brukseli, Bredzie, Rennes, Bletchley Park, Instytut Polski w Rzymie.

Bydgoskie Exploseum oferuje oprowa­dzanie po wystawie z komen­tarzem przewodnika oraz lekcje muzealne „Enigma i szyfry“.

Wystawa składa się z 23 plansz m.in o historii krypto­grafii, jej wpływie na wojnę z bolsze­wikami, wynale­zieniu Enigmy, zorga­ni­zo­waniu kursu krypto­logii dla najzdol­niej­szych matema­tyków, aż po sukces Mariana Rejew­skiego w złamaniu kodu i przeka­zaniu wyników prac aliantom.

Więcej infor­macji na ten temat na stronie urzędu marszał­kow­skiego w Poznaniu.

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Otwarcie wystawy „Marian Rejewski - bydgosz­czanin, matematyk, kryptolog“ w Urzędzie Miasta Bydgoszczy 

22.10.2012 r. w sali sesyjnej Urzędu Miasta Bydgoszczy odbyła się uroczy­stość otwarcia wystawy przygo­to­wanej przez czytaj »

Wystawa biogra­ficzna „Marian Rejewski“ 
Kolaż zdjęć z Marianem Rejewskim - fragment pierwszego panelu wystawy.

Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Delegatury IPN w Bydgoszczy przygo­towało i udostępniło biogra­ficzną wystawę elemen­tarną o czytaj »

Wystawa w Mogilnie 

Ekspo­zycja posterowa „Marian Rejewski - bydgosz­czanin, matematyk, kryptolog“ została zapre­zen­towana 21 grudnia 2015 roku w Zespole Szkół czytaj »

Wystawa w Inowrocławiu 

Wystawa „Marian Rejewski – matematyk, bydgosz­czanin, kryptolog“ została zapre­zen­towana w holu Biblioteki Miejskiej w Inowro­cławiu. czytaj »

O Marianie Rejewskim w siedzibie inowro­cław­skiej Filii PBW

10 czerwca 2013 r. w siedzibie Biblioteki Pedago­gicznej w Inowro­cławiu odbyła się uroczy­stość otwarcia wystawy czytaj »

Wystawa „Enigma. Zagadka rozwiązana” 
Fragment wystawy prezentującej wykonaną przez polski wywiad kopię niemieckiej Enigmy za szkłem.

W dniach 9-28 listopada br. w galerii Korde­garda na Krakowskim Przed­mieściu w Warszawie będzie prezen­towana czytaj »