Konkurs o Nagrodę im. Mariana Rejewskiego

Rozstrzy­gnięcie konkursu o Nagrodę im. Mariana Rejewskiego

Kapituła Konkursu pod przewod­nictwem dyrektora Narodowego Centrum Bezpie­czeństwa Cyber­prze­strzeni gen. bryg. Karola Molendy wyłoniła zwycięzców 2. edycji konkursu. Nadesłano w sumie 45 prac, które poddano wnikliwej analizie i ocenie ekspertów.

Kategoria I

  • I nagroda - Grzegorz Nowacki za pracę inżynierską pt. „Dynamiczna identy­fi­kacja protokołu w systemach pułap­kowych”, napisaną pod kierunkiem dr. inż. Adama Kozakiewicza;
  • II nagroda – Arkadiusz Wróbel za pracę magisterską pt. „Analiza bezpie­czeństwa stosu IwIP”, napisaną pod kierunkiem dr. inż. Marcina Peczar­skiego oraz Przemysław Szary za pracę magisterską pt. „Odwra­calna stega­no­grafia sieciowa”, napisaną pod kierunkiem dr. hab. inż. Wojciecha Mazur­czyka, prof. PW;
  • III nagroda - Marcin Ogorzelski za pracę inżynierską pt. „Projekt i imple­men­tacja oprogra­mo­wania malware umożli­wia­jącego skryte przesy­łanie pozyskanych infor­macji za pomocą kanału stega­no­gra­ficznego zabez­pie­czonego krypto­gra­ficznie”, napisaną pod kierunkiem mgr inż. Łukasza Dzieła oraz Michał Lipiński za pracę magisterską pt. „Zarzą­dzanie bezpie­czeń­stwem narodowym na przykładzie walki z cyber­ter­ro­ryzmem”, napisaną pod kierunkiem dr. hab. inż. Stani­sława Stanka.

Kategoria II

  • I nagroda - Marcin Dawiec za rozprawę doktorską pt. „Wyszu­ki­wanie kostek w kontekście krypto­analizy szyfrów blokowych”, napisaną pod kierunkiem dr. hab. inż. Andrzeja Paszkie­wicza, prof. WAT oraz dr. inż. Michała Misztala;
  • II nagroda - Jolanta Cichosz za rozprawę doktorską pt. „Polityka cyber­bez­pie­czeństwa Rzeczy­po­spo­litej Polskiej”, napisaną pod kierunkiem prof. zw. dr. hab. inż. Mariana Kozuby oraz dr. Adriana Mitręgi.

Wyróż­nienia zostały przyznane Marcinowi Zieliń­skiemu za pracę magisterską pt. „Ataki na sieci neuronowe rozpo­znające obrazy”, napisaną pod kierunkiem dr. inż. Łukasza Fabera oraz Rafałowi Bogielowi za pracę magisterską pt. „Analiza możli­wości uogólnień testu parkin­gowego”, napisaną pod kierunkiem dr. inż. Michała Misztala.

Suma nagród w konkursie wyniosła 43 000 zł. Ze względu na sytuację epide­miczną uroczy­stość ich wręczenia odbyła się w formie zdalnej. Konkurs Ministra Obrony Narodowej o Nagrodę im. Mariana Rejew­skiego to kolejna inicjatywa resortu reali­zowana w ramach programu CYBER​.MIL​.PL, którego celem jest budowa struktur odpowie­dzialnych za cyber­bez­pie­czeństwo oraz rozwój zdolności Sił Zbrojnych RP do działania w cyber­prze­strzeni, w tym przede wszystkim przygo­to­wanie oraz wyszko­lenie i rozwój personelu.

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Kto złamie szyfry? Konkurs ogólnopolski 

Ruszyła kolejna edycja fascy­nu­jącej eduka­cyjnej gry inter­ne­towej, która łączy w sobie elementy historii, matematyki i czytaj »

Rozstrzy­gnięcie konkursu na komiks „Marian Rejewski – największy haker XX wieku” 

Komisja konkursowa obradująca w składzie: mgr Ewa Pronobis-Sosnowska – Dyrektor Pedago­gicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. M.  czytaj »

Bohater Polski Niepod­ległej Marian Rejewski - finał konkursu 

Kalina Paciorek, uczennica Zespołu Szkół Muzycznych im. Artura Rubin­steina w Bydgoszczy zwyciężyła w siódmej edycji czytaj »

Podsu­mo­wanie konkursów literackich 

W Pedago­gicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy odbyło się uroczyste podsu­mo­wanie MIĘDZYSZ­KOLNYCH KONKURSÓW czytaj »