Rysunkowe wizerunki sześciu postaci. Pod nimi napis: Giganci Nauki Kujaw i Pomorza.

Giganci Kujaw i Pomorza

Są inspi­racją dla pokoleń, a ich działalność i osiągnięcia mogą służyć za przykład. W Dzień Nauki Polskiej (19 lutego) zainau­gu­rowano nowy cykl eduka­cyjny Urzędu Marszał­kow­skiego „Giganci Kujaw i Pomorza”. W ramach tegorocznej edycji poznamy sylwetki naukowców z regionu. Pierwszą bohaterką cyklu jest Wilhelmina Iwanowska, a materiały poświęcone uczonej dostępne są od 8 marca za pośred­nictwem Kujawsko-Pomor­skiej Platformy Eduka­cyjnej.

- Nie ma nic lepszego niż dobra lekcja, którą zapamięta się do końca życia. Ta, na którą was zapraszam na pewno do takich należy. Jest to lekcja o wielkich posta­ciach województwa kujawsko-pomor­skiego. Zapra­szamy na ten cykl spotkań z fanta­stycznymi naukowcami, wielkimi ludźmi, którzy rozsławili nas na całym świecie – mówi marszałek Piotr Całbecki.

W ramach cyklu „Giganci Kujaw i Pomorza” co roku będzie się odbywać seria spotkań promu­jących sylwetki najbar­dziej zasłu­żonych postaci z przeszłości regionu, które w swoich dziedzinach osiągnęły prawdziwą wielkość. Każde ze spotkań online, poświęcone zostanie innej osobie, której działalność przyczyniła się do rozwoju i kształ­to­wania ważnych dziedzin życia.

Bohaterami cyklu w 2021 roku są:

  • Wilhelmina Iwanowska, zasłużona polska astronom i współ­twór­czyni UMK w Toruniu,
  • Marian Rejewski, matematyk i kryptolog znany ze złamania szyfru Enigmy,
  • Tadeusz Reich­stein, biochemik i noblista w dziedzinie fizjologii,
  • Henryk Arctowski, geograf, geolog i badacz krajów polarnych,
  • Albert Abraham Michelson, laureat Nagrody Nobla z fizyki,
  • Jan Czochralski, chemik i słynny wynalazca metody otrzy­my­wania monokrysz­tałów krzemu.

Pedago­giczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy przygo­towała pakiet eduka­cyjny, w którym znajdują się odnośniki kierujące m.in. do multi­mediów, biblio­grafii, scena­riuszy lekcji, dostępnych online materiałów przybli­ża­jących sylwetkę i dokonania Mariana Rejew­skiego, a także do wirtu­alnych pokojów zagadek, quizów, krzyżówek i ciekawostek.

Zapra­szamy do obejrzenia filmów prezen­tu­jących sylwetkę pocho­dzącego z Bydgoszczy wybitnego matematyka i kryptologa przygo­to­wanych w ramach cyklu tego edukacyjnego.

Źródło: kujawsko​-pomorskie​.pl

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Dąb Pamięci Mariana Rejewskiego 
Posadzenie Dębu Pamięci

W tym roku minęła 115. rocznica urodzin jednego z najwięk­szych bydgoszczan – kryptologa Mariana Rejew­skiego. czytaj »

Bydgoski bohater niepodległości 

W stulecie odzyskania przez Polskę niepod­le­głości, bydgosz­czanie są szcze­gólnie dumni z dokonań człowieka, dzięki któremu czytaj »

Zaszy­frowana „Lista Przebojów Programu Trzeciego“ 

W obchody 110. rocznicy urodzin Mariana Rejew­skiego włączyła się radiowa Trójka. Marek Niedź­wiecki popro­wadził specjalne, czytaj »

Rocznica urodzin 

Rocznicę urodzin Mariana Rejew­skiego bydgosz­czanie obcho­dzili w Pedago­gicznej Bibliotece Wojewódzkiej, gdzie do wspólnego święto­wania zapra­szało czytaj »