VI Turniej Sza­chowy im. Mariana Rejew­skiego

W sobotę 12 marca br. w naszej szkole odbył się VI Mię­dzysz­kolny Turniej Sza­chowy im. Mariana Rejew­skiego. Jak co roku hono­rowy patro­nat nad kon­kur­sem objęła Pani Janina Syl­we­strzak - córka Mariana Rejew­skiego, która w tym roku zaszczy­ciła nas swoją obec­no­ścią i oso­bi­ście otwo­rzyła turniej.

W tur­nieju udział wzięło 53 uczniów z 18 szkół pod­sta­wo­wych z Byd­gosz­czy, Torunia i wielu miej­sco­wo­ści powiatu byd­go­skiego. Każdy z uczest­ni­ków roze­grał 7 partii „szachy szybkie”. Turniej sędzio­wali - Andrzej Kar­piń­ski - sędzia klasy pań­stwo­wej oraz Adam Gołą­biew­ski - sędzia III klasy. Zarówno młodsi jak i starsi zawod­nicy dziel­nie wal­czyli o każdy punkt. Po trze­ciej rundzie zawod­nicy udali się na ciepły posiłek, przy­go­to­wany przez orga­ni­za­to­rów, po czym kon­ty­nu­owali grę.

Wyniki końcowe:

Kate­go­ria wiekowa do lat 8:
MIEJSCE - Miłosz Muraw­ski
II MIEJSCE - Adam Kujawka
III MIEJSCE - Fran­ci­szek Paprocki
IV MIEJSCE - Tymo­te­usz Lewan­dow­ski
MIEJSCE - Bartosz Refling

Kate­go­ria wiekowa do lat 10:
MIEJSCE - Szymon Pod­lew­ski
II MIEJSCE - Antoni Paprocki
III MIEJSCE - Adam Fili­piak
IV MIEJSCE - Wiktor Wiśniew­ski
MIEJSCE - Piotr Prze­woź­nik

Kate­go­ria wiekowa do lat 13:
MIEJSCE - Sta­ni­sław Paprocki
II MIEJSCE - Paweł Brzo­zow­ski
III MIEJSCE - Mariusz Mat­czyń­ski
IV MIEJSCE - Marek Górny
MIEJSCE - Kacper Grze­cho­wiak

Naj­lepsi ucznio­wie Zespołu Szkół w Łocho­wie to Kacper Winiar­ski który zajął VI miejsce w kate­go­rii do lat 8 i Mateusz Posselt – VI miejsce w kate­go­rii wie­ko­wej do lat 13.

Atrak­cją dla rodzi­ców i opie­ku­nów był zor­ga­ni­zo­wany II Turniej Chiń­czyka. Eli­mi­na­cje były bardzo burz­liwe i dały uczest­ni­kom wiele dobrej zabawy. Zwy­cięzcy otrzy­mali pamiąt­kowe medale oraz dyplomy.

Dla młod­szego rodzeń­stwa uczest­ni­ków tur­nieju nauczy­cielki - Alicja Grubich Łysa­kow­ska i Kinga Czaja przy­go­to­wały zajęcia pla­styczne i „zabawy z szy­frami“.

Danuta Sobie­raj­ska, Anna Miklas i Jolanta Wiśniew­ska-Nowak

Źródło: www​.zslo​chowo​.pl