VIII Turniej Sza­chowy im. Mariana Rejew­skiego w Łocho­wie

W sobotę 10 marca br. w auli Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łocho­wie roze­grano VIII Mię­dzysz­kolny Turniej Sza­chowy im. Mariana Rejew­skiego. Zawody odby­wały się pod hono­ro­wym patro­na­tem Pani Janiny Syl­we­strzak - córki Rejew­skiego i Kujaw­sko-Pomor­skiego Kura­tora Oświaty. Do sza­chow­nic zasia­dło 75 młodych zawod­ni­ków: 52 w grupie A - rocznik 2008 lub młodsi i 23 w grupie B - rocznik 2002-2007.

III miejsce w kate­go­rii do lat 10 zajął uczeń naszej szkoły Piotr Dyl.

Średni ranking tur­nieju w grupie A: 1087

Średni ranking tur­nieju w grupie B: 1213

Już po raz ósmy w naszej szkole gości­li­śmy sza­chi­stów ze szkół woje­wódz­twa kujaw­sko-pomor­skiego na Mię­dzysz­kol­nym Tur­nieju Sza­cho­wym im. Mariana Rejew­skiego. 75 zawod­ni­ków rywa­li­zo­wało w czte­rech kate­go­riach wie­ko­wych: do lat 8, 10, 13 i 16. Po uro­czy­stym roz­po­czę­ciu przez Dyrek­tora Szkoły p. Miro­sława Donar­skiego, krót­kiej pre­zen­ta­cji osoby patrona tur­nieju Mariana Rejew­skiego, młodzi zawod­nicy roz­po­częli swoje poje­dynki sza­chowe. Każdy z sza­chi­stów podczas tur­nieju roze­grał 7 partii na dystan­sie 10 minut na zawod­nika. Sędzio­wie klasy pań­stwo­wej p. Andrzej Kar­piń­ski i p. Mariusz Stoppel czuwali nad pra­wi­dło­wym prze­bie­giem całego tur­nieju.

Kla­sy­fi­ka­cja końcowa:

Kate­go­ria wiekowa do lat 8:
I miejsce – Talar­czyk Ignacy
II miejsce – Kurta Piotr
III miejsce – Zamer­luk Wiktor
IV miejsce – Nowa­kow­ski Sta­ni­sław
V miejsce – Mio­du­szew­ski Szymon

Kate­go­ria wiekowa do lat 10:
I miejsce – Muraw­ski Miłosz
II miejsce – Czer­wonka Jan
III miejsce – Dyl Piotr
IV miejsce – Kwas Adam
V miejsce – Szukaj Alex

Kate­go­ria wiekowa do lat 13:
I miejsce – Bro­mir­ski Gracjan
II miejsce – Pod­lew­ski Szymon
III miejsce – Grze­cho­wiak Kacper
IV miejsce – Wiśniew­ski Wiktor
V miejsce – Mat­czyń­ski Mariusz

Kate­go­ria wiekowa do lat 16:
I miejsce – Paprocki Sta­ni­sław
II miejsce - Jan­kow­ski Igor
III miejsce – Górny Marek
IV miejsce – Kamiń­ski Mateusz
V miejsce – Weryho Mateusz

Kiedy nasi młodzi sza­chi­ści roz­gry­wali partie sza­chowe ich opie­ku­no­wie mogli wziąć udział w „Tur­nieju Chiń­czyka”. Zwy­cięzcy Pani Anna Żebrow­ska – I miejsce, Pan Grze­gorz Pod­lew­ski – II miejsce i Pan Robert Dyl – III miejsce - zostali ude­ko­ro­wani meda­lami.

Każdy z uczest­ni­ków otrzy­mał dyplom i pamiąt­kowy znaczek, a dla zwy­cięz­ców coroczny sponsor tur­nieju Firma Gala Col­le­zione z Lisiego Ogona oraz Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łocho­wie ufun­do­wali puchary i nagrody rze­czowe.
Podczas całego tur­nieju każdy z uczest­ni­ków zakosz­to­wał także przy­sma­ków naszej szkol­nej kuchni czyli tor­tilli, a na sma­ko­szy deserów czekały sma­ko­łyki w kawia­rence.
Naszą szkołę repre­zen­to­wali: Marta Wit­kow­ska kl.”0”, Szymon Mio­du­szew­ski kl​.Id, Adam Cza­rycki kl.Ib, Maria Zade­recka kl.3e, Szymon Toma­szew­ski kl.4d, Bartosz Przy­byl­ski kl.4a, Mateusz Posselt kl.3b, Robert Stróż kl.6c, Marcel Kna­siń­ski kl.4a.

Na tur­nieju mie­li­śmy zaszczyt gościć Pana Jaro­sława Wiśniew­skiego - Prezesa Kujaw­sko-Pomor­skiego Związku Sza­cho­wego.

Ser­decz­nie gra­tu­lu­jemy wszyst­kim uczest­ni­kom tur­nieju i zapra­szamy na kolejny już IX Mię­dzysz­kolny Turniej Sza­chowy im. Mariana Rejew­skiego, który odbę­dzie się 16 lutego 2019 r.

Danuta Sobie­raj­ska

Źródło: http://​www​.zslo​chowo​.pl/