Zapro­sze­nie na Turniej Sza­chowy

25 lutego br. w Zespole Szkół w Łocho­wie odbę­dzie się VII Mię­dzysz­kolny Turniej Sza­chowy im. Mariana Rejew­skiego. Zawody roze­grane zostaną pod hono­ro­wym patro­na­tem Pani Janiny Syl­we­strzak - córki Rejew­skiego oraz Kujaw­sko-Pomor­skiego Kura­tora Oświaty.
Celem tur­nieju jest popu­la­ry­za­cja gry w szachy oraz przy­bli­że­nie postaci Mariana Rejew­skiego – wybit­nego mate­ma­tyka i kryp­to­loga, byd­gosz­cza­nina, który w szachy grywał.
W tym roku po raz pierw­szy, obok uczniów szkół pod­sta­wo­wych do sza­chow­nic zasiądą gim­na­zja­li­ści. Liczba uczest­ni­ków wzro­śnie do 80.
Reje­stra­cja (do 21 lutego) odbywa się elek­tro­nicz­nie na ches​sar​bi​ter​.com. Tamże, jak i na stronie orga­ni­za­tora (zslo​chowo​.pl) znaleźć można tur­nie­jowy regu­la­min.
Polskie Radio Pomorza i Kujaw zapew­nia infor­ma­cje, zapo­wie­dzi oraz bez­po­śred­nią relację z gier.