Enigma: poznańskie ślady

W listo­padzie 2021 r. ukazała się książka pt. „Enigma. Poznańskie ślady” pod redakcją Szymona Mazura. Pretekstem do przygo­to­wania publi­kacji było otwarcie w Poznaniu Centrum Szyfrów Enigma (CSE). W książce zebrano kilka­naście artykułów o Enigmie, metodach jej łamania, a także o zdoby­waniu tajnych infor­macji na jej temat.

Historia maszyny szyfru­jącej Enigma rozpala wyobraźnię ludzi na całym świecie. W książce podjęto próbę wyjaśnienia niektórych zagadek dotyczących Enigmy. Autorzy piszą o nieznanych faktach, tajnych dokumentach i opera­cjach specjalnych, w czasie których zdobywano Enigmę. Impulsem do wydania publi­kacji było otwarcie Centrum Szyfrów Enigma w Poznaniu. Na kartach wydaw­nictwa oddano głos osobom zaanga­żo­wanym w powstanie tej insty­tucji. (opis wydawcy)

Redaktor tej książki, dzien­nikarz i inicjator powstania CSE, Szymon Mazur, we wprowa­dzeniu napisał:

Enigma to nie tylko niemiecka maszyna szyfrująca, to także tajemnica (z łac. aenigma, z gr. αἴνιγμα). A tajemnice rozpalają ludzkie umysły i domagają się wyjaśnienia…

W przypadku Enigmy i udziału Polaków w operacji łamania jej szyfrów wiele zagadek już rozwiązano, ale cały szereg nadal pozostaje nieroz­strzy­gniętych. Na stronach tej książki staramy się szukać odpowiedzi na niektóre z nich. W pierwszej części „Tajemnice i zagadki” piszemy o nieznanych wydarze­niach, tajem­ni­czych spotka­niach, a także o opera­cjach specjalnych na morzach i oceanach, w czasie których zdobywano Enigmę. Piszemy również o archiwum Henryka Zygal­skiego czy dokumentach Ekspo­zytury „300” ukrytych w 1945 roku pod Londynem i odnale­zionych w latach 90. XX wieku. Wyjaśniamy okolicz­ności niezwykle ważnego spotkania polskich krypto­logów z Alanem Turingiem 17 stycznia 1940 roku.

W „Śladami Enigmy w Poznaniu” skupiamy się na poznań­skich i polskich wątkach związanych z łamaniem Enigmy. Space­rujemy po mieście śladami Mariana Rejew­skiego, Jerzego Różyc­kiego i Henryka Zygal­skiego, spraw­dzamy, gdzie w Polsce i Europie można zobaczyć maszynę szyfrującą Enigma.

W dziale „Ku Centrum Szyfrów Enigma” piszemy o upamięt­nieniu krypto­logów w Poznaniu. Przypo­minamy m.in. działania Uniwer­sytetu im. Adama Mickie­wicza, który już w 1983 roku uhono­rował słynnych absol­wentów tablicą pamiątkową, opisujemy też historię powstania pomnika kryptologów.

Impulsem do wydania niniejszej publi­kacji było otwarcie Centrum Szyfrów Enigma. Na kartach wydaw­nictwa oddajemy głos osobom zaanga­żo­wanym w powstanie tej ważnej insty­tucji kultury.

Uznaliśmy, że związane z Enigmą tropy, gdzie­kolwiek się znajdują, tak czy inaczej prowadzą do Poznania, gdzie prace nad złamaniem niemieckich szyfrów miały swój początek. Opubli­kowane w tym tomie artykuły stanowią nie tylko świadectwo przeszłych dokonań, ale i łącznik pomiędzy tym, co odkryte, a tym, co jeszcze niewy­ja­śnione. Wierzymy, że staną się inspi­racją do dalszych poszu­kiwań i konty­nuacji badań zarówno na temat trójki naszych znamie­nitych naukowców, wiado­mości szyfro­wanych za pomocą słynnej niemieckiej
maszyny, jak i samej krypto­logii czy osób z nią związanych.

Spis treści

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Nowa publi­kacja o Marianie Rejewskim 

Marian Rejewski - pogromca Enigmy“ to tytuł publi­kacji dla młodego czytelnika, która w krótki sposób zazna­jamia czytaj »

Enigma w opowieści Eilidh McGinness 
The Cipher Bureau.

W 2018 r. w Wielkiej Brytanii ukazała się powieść Eilidh McGinness pt. The Cypher Bureau o Marianie Rejewskim, urodzonym czytaj »

Francuski komiks pt. „Qui a cassé Enigma?“ 
Nazista z bronią, na niebie wiele samolotów bojowych, u dołu grupa kryptologów.

W kwietniu 2022 roku ukazał się na rynku wydaw­niczym komiks pt. „Qui a cassé Enigma? czytaj »

Promocja broszury „Marian Rejewski (1905-1980)“

2 grudnia 2015 r. w Publicznym Gimnazjum im. Mariana Rejew­skiego w Białych Błotach odbyła się czytaj »

X,Y,Z: prawdziwa historia złamania szyfru Enigmy 

Pod takim tytułem ukazała się książka Dermota Turinga, bratanka światowej sławy kryptologa Alana Turinga. Autor czytaj »