Projekt „Polacy nieprze­ciętni“

Ambitni uczniowie Technikum Elektro­nicz­nego w Bydgoszczy: Katarzyna Łabuńska, Agata Gierlicka, Katarzyna Przygońska, Eliza Jankowska, Edyta Kęcik, Michał Kalinowski, Paweł Kalka zreali­zo­wali projekt „Polacy nieprze­ciętni – Marian Rejewski” dofinan­so­wany przez Minister­stwo Edukacji Narodowej. Ich działania wspie­rała Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego, udostęp­niając wystawę poświę­coną wybit­nemu krypto­lo­gowi oraz Muzeum Wojsk Lądowych. Efektem pracy uczniów jest wirtu­alna wystawa o Marianie Rejew­skim, oś czasu, gra oraz teksty pomaga­jące zrozu­mieć działanie maszyny szyfru­jącej. Projekt można zobaczyć na stronie eduwy­stawy.

Top