Komiks o Rejew­skim wśród wyróż­nio­nych

Seria pięciu komiksów, których bohate­rami są wybitne postacie związane z regionem kujawsko-pomor­skim – Marian Rejewski, Włady­sław Raczkie­wicz, Jerzy Popie­łuszko, Jan Czochralski i Jan Paweł II – została wyróż­niona w tegorocznej edycji konkursu Róża Regionów, organi­zo­wa­nego przez Wiado­mości Turystyczne. Komiksy, których przygo­to­wanie zlecił Urząd Marszał­kowski w Toruniu, otrzy­mały wyróż­nienie w kategorii „Projekt specjalny”.

Marian Rejewski – bydgosz­czanin, który złamał kod Enigmy” to niezwykła opowieść o krypto­logu, skromnym człowieku, który dzięki swojemu geniu­szowi matema­tycz­nemu złamał kod Enigmy. Scena­riusz komiksu – Maciej Jasiński, rysunki – Jacek Michalski, konsul­tacja meryto­ryczna - dr Krzysztof Osiński. Komiks jest dostępny online.

Top