Bohater Polski Niepod­le­głej Marian Rejewski

Organi­za­torzy konkursu zapra­szają uczniów klas VI-VIII szkół podsta­wo­wych i klas III gimna­zjal­nych z województwa kujawsko-pomor­skiego do uczest­nictwa w VII edycji Wojewódz­kiego Konkursu Inter­dy­scy­pli­nar­nego Wiedzy o Wielkich Polakach Bohater Polski Niepod­le­głej Marian Rejewski – życie, dzieło i pamięć na tle historii Polski XXXXI wieku. Konkurs obejmuje wiedzę z zakresu historii, wiedzy o społe­czeń­stwie, języka polskiego i geografii. Na zwycięzców czekają atrak­cyjne nagrody!

Szcze­gó­łowe infor­macje znajdują się na stronie głównego organi­za­tora: Centrum Edukacji Młodzieży im. ks. Jerzego Popie­łuszki w Górsku.

Współ­or­ga­ni­za­to­rami konkursu są: Urząd Marszał­kowski Województwa Kujawsko-Pomor­skiego w Toruniu, Kurato­rium Oświaty w Bydgoszczy, Civitas Christiana, Zgroma­dzenie św. Michała Archa­nioła, Fundacja Centrum Edukacji Młodzieży, Kujawsko-Pomor­skie Centrum Edukacji Nauczy­cieli w Bydgoszczy, Kujawsko-Pomor­skie Centrum Edukacji Nauczy­cieli w Toruniu, Kujawsko-Pomor­skie Centrum Edukacji Nauczy­cieli we Włocławku, Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycz­nego i Dosko­na­lenia Nauczy­cieli w Toruniu, IPN, Mat-Bud, Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy.

Top