Kto złamie szyfry? Konkurs ogólno­polski

Ruszyła kolejna edycja fascy­nu­jącej eduka­cyjnej gry inter­ne­towej, która łączy w sobie elementy historii, matema­tyki i logiki. Jest ona dosko­nałą propo­zycją eduka­cyjną dla uczniów, studentów, nauczy­cieli i nie tylko.
Łamacze Szyfrów, bo o tej grze mowa, powstała pod wpływem inspi­racji dziejami polskich krypto­logów, którzy przed II wojną światową złamali kod Enigmy. Gra wprowadza młodych ludzi w świat krypto­logii, wiodąc ich w niezwykle intere­su­jący sposób od staro­żyt­nych metod utajniania infor­macji, po wojenne zmagania z niemieckim szyfrem Enigmy. Na wszyst­kich pozio­mach gry uczest­nicy rozwi­jają swoje umiejęt­ności matema­tyczne, uczą się logicz­nego myślenia i stykają się z nieznaną powszechnie historią.
Gra Łamacze Szyfrów to również kształ­to­wanie zdolności pracy w grupie, gdyż biorą w niej udział trzyoso­bowe zespoły. Ta z drużyn, która jako pierwsza, po przej­ściu wszyst­kich etapów, ułoży napis ENIGMA na wirtu­al­nych rotorach, zwycięża w grze i wygrywa nagrodę główną.

Poniżej zamiesz­czamy linki do infor­macji skiero­wa­nych do uczniów.
PLAKAT
ULOTKA
SPOT PROMO­CYJNY

Szcze­góły znajdą Państwo na stronie www​.lamacze​szy​frow​.pl

Top