Służby specjalne II Rzeczy­po­spo­litej

Wystawa „Służby specjalne II Rzeczy­po­spo­litej (1918-1939). Blaski i cienie”, udostęp­niona dzięki uprzej­mości Szefa Agencji Bezpie­czeń­stwa Wewnętrz­nego oraz Central­nego Ośrodka Szkolenia ABW w Emowie przywo­łuje tajem­nice przed­wo­jen­nego wywiadu. Ekspo­zycja jest czynna w Domu Polonii w Warszawie w dniach 24 lutego – 23 marca 2017 r. Prezen­tuje materiały archi­walne ze zbiorów Agencji Bezpie­czeń­stwa Wewnętrz­nego, Biblio­teki Narodowej, Central­nego Archiwum Wojsko­wego, Insty­tutu Pamięci Narodowej, Muzeum Wojska Polskiego, Narodo­wego Archiwum Cyfro­wego oraz Wyższej Szkoły Policji.

Otwarciu wystawy towarzy­szyło spotkanie pt.: „Tajem­nice Pałacu Saskiego. Złamanie Szyfrów Enigmy” – poświę­cone sukce­sowi polskich krypto­logów w grudniu 1932 r.

Katalog wystawy (PDF)
Top