VII Turniej Sza­chowy im. Mariana Rejew­skiego

25 lutego 2017 r. już po raz siódmy w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łocho­wie roze­grany został Mię­dzysz­kolny Turniej Sza­chowy im. Mariana Rejew­skiego. Udział w rywa­li­za­cji wzięła rekor­dowa liczba zawod­ni­ków ze szkół woje­wódz­twa kujaw­sko-pomor­skiego: z Byd­gosz­czy, Świecia, Nowej Wsi Wiel­kiej, Borówna, Niemcza, Białych Błot, Świe­ka­towa, Żołę­dowa i Łochowa.
Po uro­czy­stym roz­po­czę­ciu imprezy i pre­zen­ta­cji osoby patrona tur­nieju Mariana Rejew­skiego, młodzi zawod­nicy roz­po­częli poje­dynki sza­chowe.
W tym roku po raz pierw­szy turniej został roze­grany w czte­rech kate­go­riach wie­ko­wych do lat 8, 10, 13 i 16. Każdy z sza­chi­stów roze­grał 7 partii na dystan­sie 10 minut na zawod­nika.
Dla młodych graczy przy­go­to­wano ciepły poczę­stu­nek, a dla wszyst­kich utwo­rzono szkolną kawia­renkę.
Turniej w Łocho­wie jest od lat rodzin­nym świętem. Oprócz zawod­ni­ków, gościmy w szkole ich rodzi­ców i rodzeń­stwo. Stąd przy­go­to­wane przez orga­ni­za­to­rów zabawy z kodo­wa­niem i zajęcia pla­styczne dla naj­młod­szych turniej oraz turniej „Chiń­czyka” dla doro­słych.
Każdy z sza­chi­stów otrzy­mał pamiąt­kowy dyplom oraz nagrodę rze­czową. Fun­da­to­rem nagród jak co roku była Firma Gala Col­le­zione z Lisiego Ogona oraz Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łocho­wie.
Ser­decz­nie gra­tu­lu­jemy wszyst­kim uczest­ni­kom tur­nieju.
n-l wf Danuta Sobie­raj­ska

Kla­sy­fi­ka­cja końcowa:
Kate­go­ria wiekowa do lat 8:
I miejsce – Antoni Ruba­szew­ski – SP 63 Byd­goszcz
II miejsce – Michał Świtaj – SP Łochowo
III miejsce – Agata Wnuk – SP 63 Byd­goszcz
IV miejsce – Bartosz Micha­lik – SP Białe Błota
V miejsce – Szymon Mio­du­szew­ski – SP Łochowo

Kate­go­ria wiekowa do lat 10:
I miejsce – Miłosz Muraw­ski – SP 66 Byd­goszcz
II miejsce – Marcel Kutow­ski – KSP Byd­goszcz
III miejsce – Fran­ci­szek Paprocki – SP Borówno
IV miejsce – Bartosz Przy­byl­ski – SP Łochowo
V miejsce – Tomasz Olchowy – SP Niemcz

Kate­go­ria wiekowa do lat 13:
I miejsce – Sta­ni­sław Paprocki – SP Borówno
II miejsce – Antoni Paprocki - SP Borówno
III miejsce – Kajetan Żygadło – SP Świe­ka­towo
IV miejsce – Piotr Wnuk – SP 63 Byd­goszcz
V miejsce – Antoni Żukow­ski – SP 63 Byd­goszcz

Kate­go­ria wiekowa do lat 16:
I miejsce – Ange­lika Leśniak – Gim­na­zjum 1 Świecie
II miejsce - Mateusz Posselt – Gim­na­zjum Łochowo
III miejsce – Kacper Leśniak – Gim­na­zjum 1 Świecie
IV miejsce – Igor Jan­kow­ski – Gim­na­zjum 38 Byd­goszcz
V miejsce - Bartosz Bra­ci­kow­ski – Gim­na­zjum 38 Byd­goszcz

źródło: www.zslochowo.pl