Byd­goszcz jako ośrodek działań wywia­dow­czych w przeded­niu i w trakcie II wojny świa­to­wej

22 paź­dzier­nika 2015 roku w Biblio­tece Głównej Uni­wer­sy­tetu Kazi­mie­rza Wiel­kiego w Byd­gosz­czy odbyła się kon­fe­ren­cja naukowa z okazji Roku Mariana Rejew­skiego pt.…

zobacz więcej Byd­goszcz jako ośrodek działań wywia­dow­czych w przeded­niu i w trakcie II wojny świa­to­wej