Uczest­ników tylu, ile pól na szachow­nicy

IX Międzysz­kolny Turniej Szachowy im. Mariana Rejew­skiego

W sobotę 16 lutego 2019 r. w Szkole Podsta­wowej im. Jana Pawła II w Łochowie gości­liśmy szachi­stów ze szkół województwa kujawsko-pomor­skiego na IX Międzysz­kolnym Turnieju Szachowym im. Mariana Rejew­skiego. Zawody odbyły się pod honorowym patro­natem Pani Janiny Sylwe­strzak, córki Mariana Rejew­skiego i Kujawsko – Pomor­skiego Kuratora Oświaty. Do szachownic zasiadło 64 młodych szachi­stów, „tyle ile pól na szachow­nicy”, jak zauważył sędzia zawodów. Przyje­chali do nas szachiści z Bydgoszczy, Borówna, Niemcza, Świecia, Białych Błot, Rynarzewa, Witosławia. Naszą szkołę repre­zen­to­wali: Maria Zaderecka, Marta Witkowska, Lena Klonowska, Julia Łukaszewska, Kornelia Kieli­chowska, Joanna Miodu­szewska, Wojciech Stróż, Filip Klysz­czyński, Wiktor Lewan­dowski, Szymon Miodu­szewski, Robert Stróż, Piotr Dyl, Bartosz Przybylski, Jakub Klysz­czyński. Zawod­nicy rywali­zo­wali w czterech katego­riach wieko­wych: do lat 8, 10, 13 i 16 z podziałem na kategorie dziew­cząt i chłopców. Po uroczy­stym rozpo­częciu przez Dyrek­tora Szkoły p. Mirosława Donar­skiego i krótkiej prezen­tacji osoby patrona turnieju Mariana Rejew­skiego, młodzi zawod­nicy rozpo­częli swoje pojedynki szachowe. Każdy z szachi­stów podczas turnieju rozegrał 7 partii na dystansie 10 minut na zawod­nika. Sędziowie klasy państwowej p. Andrzej Karpiński i p. Mariusz Stoppel czuwali nad prawi­dłowym przebie­giem całego turnieju.

Klasy­fi­kacja końcowa:

Kategoria dziew­cząt do lat 8: I miejsce – Ada Urbańska SP 63 Bydgoszcz II miejsce – Marta Witkowska SP Łochowo III miejsce – Kornelia Kilichowska SP Łochowo Kategoria chłopców do lat 8: I miejsce – Jakub Grzelak SP Niemcz II miejsce – Ziemowit Mierzwa SP Borówno III miejsce – Filip Klysz­czyński SP Łochowo Kategoria dziew­cząt do lat 10: I miejsce – Zuzanna Myślińska SP 46 Bydgoszcz II miejsce – Lena Klonowska SP Łochowo III miejsce – Dominika Sobie­rajska SP Białe Błota Kategoria chłopców do lat 10: I miejsce – Norbert Wel SP 38 Bydgoszcz II miejsce – Szymon Miodu­szewski SP Łochowo III miejsce – Maksy­mi­lian Herma­nowski ZS 20 Bydgoszcz Kategoria dziew­cząt do lat 13: I miejsce – Anna Łosińska SP Salezjanie Bydgoszcz II miejsce – Agata Łosińska SP Salezjanie Bydgoszcz III miejsce – Roksana Bromirska SP 62 Bydgoszcz Kategoria chłopców do lat 13: I miejsce – Szymon Podlewski SP 62 Bydgoszcz II miejsce – Miłosz Murawski SP 66 Bydgoszcz III miejsce – Gracjan Bromirski SP 62 Bydgoszcz Kategoria dziew­cząt do lat 16: I miejsce – Agnieszka Sobie­rajska SP Białe Błota Kategoria chłopców do lat 16: I miejsce – Stani­sław Paprocki ZS Borówno II miejsce – Kacper Grzecho­wiak SP 46 Bydgoszcz III miejsce – Robert Stróż SP Łochowo

Każdy z uczest­ników otrzymał dyplom, a dla zwycięzców ufundo­wane zostały puchary i nagrody rzeczowe. Podczas całego turnieju każdy z uczest­ników zakosz­tował także przysmaków naszej szkolnej kuchni, a na smakoszy deserów czekały smako­łyki w kawia­rence. Kiedy nasi młodzi szachiści rozgry­wali partie szachowe ich opieku­nowie mogli wziąć udział w „Turnieju Chińczyka”. Zwycięzcy, p. Wiesław Bromirski - I miejsce, p. Joanna Lewan­dowska - II miejsce, p. Beata Przybylska - III miejsce, zostali udeko­ro­wani medalami i otrzy­mali pamiąt­kowy upominek. Serdecznie gratu­lu­jemy wszystkim uczest­nikom turnieju i zapra­szamy na kolejny już X Międzysz­kolny Turniej Szachowy im. Mariana Rejew­skiego, który odbędzie się 15 lutego 2020r.

Danuta Sobie­rajska, Jolanta Wiśniewska-Nowak

Źródło: http://​www​.zslochowo​.pl

Top