Mennica Państwowa wybiła medal okolicz­no­ściowy z okazji 100. rocznicy urodzin Mariana Rejew­skiego w 2005 roku.

Awers: Popiersie mężczyzny na wprost. Obok napis BYDGOSZCZ 1905-2005 oraz faksy­mile podpisu.

Rewers: Na górze herb Bydgoszczy. Poniżej inskrypcja roczni­cowa: 100. rocznica urodzin Mariana Rejew­skiego, bydgosz­cza­nina, wybit­nego matema­tyka, genial­nego krypto­loga, pogromcy Enigmy.


Żeton okolicz­no­ściowy wybity z okazji konfe­rencji naukowej w Bydgoszczy upamięt­nia­jącej 65. rocznicę przeka­zania aliantom wyników prac nad rozszy­fro­wa­niem Enigmy.

Awers: Napis Tajem­nice ENIGMY 1939 2004.

Rewers: Na górze herb Bydgoszczy. Poniżej inskrypcja roczni­cowa: 65. rocznica przeka­zania Enigmy przez polski wywiad Państwom Sprzy­mie­rzonym. Bydgoszcz 9-10 listo­pada 2004.


W 2010 roku Ryszard Mirowski, medalier i konser­wator dzieł sztuki, zapro­jek­tował medal o średnicy 93 mm „Złamanie Enigmy Pamię­tajmy“, wykonany z mosiądzu patyno­wa­nego.

Awers: Po lewej stronie pięcio­li­te­rowe ciągi znaków tworzące krypto­gram. Po prawej - uporząd­ko­wany alfabe­tycznie szereg liter.

Rewers: Napis ENIGMA przedzie­lony nazwi­skami - Marian Rejewski, Jerzy Różycki, Henryk Zygalski.


Medal okolicz­no­ściowy wybity z okazji 75. rocznicy przeka­zania aliantom przez polski wywiad dokumen­tacji Enigmy.

Awers: Na górze daty 1939-2014. W środku maszyna szyfru­jąca Enigma i nazwiska M. Rejewski, H. Zygalski, J. Różycki. U dołu napis 75 ANNIVER­SARY.

Rewers: Na górze logo Agencji Wywiadu, poniżej logo GCHQ (Govern­ment Commu­ni­ca­tions Headqu­ar­ters) oraz logo Direc­tion Générale de la Sécurité Extérieure.

Top