W 2017 roku ukazało się drugie, popra­wione, wydanie komiksu „Marian Rejewski - bydgosz­czanin, który złamał szyfr Enigmy“ na zlecenie Urzędu Marszał­kow­skiego Województwa Kujawsko-Pomor­skiego.


Instytut Pamięci Narodowej wydał w grudniu 2015 r. broszurę „Marian Rejewski (1905-1980)“ z serii „Patroni Naszych Ulic“. Autor tekstu: Krzysztof Osiński, redakcja: Małgo­rzata Strasz.


Publi­kacja dla młodego czytel­nika „Marian Rejewski - pogromca Enigmy“ w krótki sposób zazna­jamia z losami i dokona­niami krypto­loga. Zawiera również obszerne kalen­da­rium dotyczące losów Rejew­skiego na tle wydarzeń związa­nych z maszyną szyfru­jącą Enigma. Insty­tucja sprawcza: Kujawsko-Pomor­skie Centrum Dziedzictwa Oświaty, listopad 2015 r.


Towarzy­stwo Przyja­ciół Muzeum Okręgo­wego im. Leona Wyczół­kow­skiego w Bydgoszczy wydało w listo­pa­dzie 2015 roku komiks w formacie 21 x 29,5 cm. Scena­riusz: Maciej Jasiński, rysunki: Jacek Michalski.


Błażej Dąbkowski pisze w Naszej Historii o tym, że przyjaźń i praca trójki matema­tyków zaczęła się na Uniwer­sy­tecie Poznań­skim, a gdyby nie Marian Rejewski, Jerzy Różycki i Henryk Zygalski wojna trwałaby pewnie kilka lat dłużej i zginę­łoby w niej kilka milionów ludzi więcej.


W miesięcz­niku Nasza Historia ukazał się tekst Hanki Sowiń­skiej pt. Rejewski, Żychoń, bracia Gacowie. Bydgoszcz stolicą polskiego wywiadu.


Miesięcznik Matema­tyka, przezna­czony dla nauczy­cieli różnych typów szkół i wszyst­kich poziomów nauczania, zamie­ścił artykuł płk. Jerzego Lelwica Marian Rejewski (1905-1980) - pogromca Enigmy.


W perio­dyku wydawanym przez The Mathe­ma­tical Associa­tion of America zamiesz­czono intere­su­jący artykuł Chrisa Christen­sena z Uniwer­sy­tetu Nortern Kentucky pt. Polish Mathe­ma­ti­cians Finding Patterns in Enigma Messages. Autor tak zaczął swoją pracę:

Jest to opowieść o herosach. Bohate­rami opowieści są trzej polscy matema­tycy, którzy w dziesięć lat przed wybuchem II wojny światowej złamali kod niemiec­kiej Enigmy. Rzadko się zdarza, że matema­tycy stają się bohate­rami opowieści, a jeszcze rzadziej, że stają się oni bohate­rami dlatego, że są matema­ty­kami. Ostatnie zdanie zaczerp­nięte jest z powieści Enigma Roberta Harrisa.

Artykuł zawiera opis działania maszyny szyfru­jącej. Autor przytacza również teorie matema­tyczne, które Marian Rejewski wykorzy­stał do złamania kodu oraz prezen­tuje etapy pracy genial­nego krypto­loga. Nie zabrakło również faktów z życia trójki polskich matema­tyków.

Cały artykuł w języku angiel­skim jest dostępny na stronie www​.matema​tik​sider​.dk.


Kwartalnik naukowy poświę­cony polskiej i powszechnej historii wojskowej Przegląd Histo­ryczno-Wojskowy, wydawany przez Wojskowe Biuro Badań Histo­rycz­nych Wojsko­wego Centrum Edukacji Obywa­tel­skiej MON poświęcił Maria­nowi Rejew­skiemu numer specjalny z okazji 100. rocznicy urodzin krypto­loga.

Top