20 stycznia Oficjalna inaugu­racja Roku Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy podczas koncertu w Filhar­monii Pomor­skiej z okazji 95. rocznicy powrotu Bydgoszczy do macierzy.
23/24 stycznia XLI Harcerski Bydgoski Bieg Nocny „Złam Kod Bydgoszczy“ - uczest­nicy wędrując ulicami miasta poznają jego nieznane zakątki i tajem­nice, m. in. wydarzenia i miejsca związane z Marianem Rejew­skim. relacjainformacje
12 lutego Sympo­zjum dla uczniów szkół ponad­gim­na­zjal­nych „Marian Rejewski - wielki bydgosz­czanin, matematyk, kryptolog“, czyli dlaczego warto zajmować się matema­tyką i krypto­logią w auli Atrium UKW przy ul. Chodkie­wicza w Bydgoszczy. relacja
7 marca V Międzysz­kolny Turniej Szachowy im. Mariana Rejew­skiego w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łochowie. relacjainformacje
9 marca Otwarcie wystawy „Marian Rejewski - bydgosz­czanin, matematyk, kryptolog“ w Muzeum Ziemi Pałuc­kiej w Żninie poprze­dzone prelekcją płk. Jerzego Lelwica.relacja
15 marca Wykład prof. Janusza Kutty, histo­ryka archi­wisty, długo­let­niego dyrek­tora Archiwum Państwo­wego w Bydgoszczy „Marian Rejewski, czyli wokół tajem­nicy Enigmy“ w Pałacu Starym w Ostro­mecku.
16 marca Prezen­tacja repliki Enigmy i prelekcja płk. Jerzego Lelwica o Marianie Rejew­skim i złamaniu kodów niemiec­kiej maszyny szyfru­jącej w Muzeum Ziemi Pałuc­kiej w Żninie.relacja
18 marca Warsz­taty dla dzieci „Jak łamać szyfry, czyli odkry­wanie tajemnic krypto­logii“ w Muzeum Oświaty w Bydgoszczy - dr Karolina Mroczyńska z Uniwer­sy­tetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.relacja
18 marca „Marian Rejewski i tajem­nice Enigmy“ - prezen­tacja repliki Enigmy i prelekcja płk. Jerzego Lelwica z Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy w Biblio­tece Publicznej w Barcinie.relacja
od 21 marca Quest „Marian Rejewski – Pogromca Enigmy“ przygo­to­wany przez Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczół­kow­skiego w Bydgoszczy.informacje
do 31 marca Konkurs plastyczny „Marian Rejewski na pocztówce z Bydgoszczy“. relacjainformacje
do 3 kwietnia Konkurs na komiks pt. „Marian Rejewski – największy haker XX wieku“ dla uczniów gimna­zjów i szkół ponad­gim­na­zjal­nych województwa kujawsko-pomor­skiego zorga­ni­zo­wany przez Pedago­giczną Biblio­tekę Wojewódzką w Bydgoszczy. relacjainformacje
do 7 kwietnia Konkurs „Życie i działal­ność Mariana Rejew­skiego“ zorga­ni­zo­wany przez Pedago­giczną Biblio­tekę Wojewódzką w Bydgoszczy Filię w Nakle i redakcję tygodnika Nakielski Czas.relacja
14 kwietnia Powia­towy konkurs pięknego czytania fragmentów „Wspomnień…“ Mariana Rejew­skiego dla uczniów gimna­zjów powiatu nakiel­skiego zorga­ni­zo­wany przez Pedago­giczną Biblio­tekę Wojewódzką w Bydgoszczy Filię w Nakle.relacja
20 kwietnia Między­na­ro­dowa Gra Krypto­lo­giczna w języku angiel­skim Codebre​akers​.eu - basic level. informacje
2 maja Turystycznej gra miejska TAJNE SPOTKANIEinformacje
9 maja Bydgo­skie Dywany Kwiatowe „Dla Mariana“ na Wyspie Młyńskiejrelacja
11 maja Między­na­ro­dowa Gra Krypto­lo­giczna w języku angiel­skim Codebre​akers​.eu - advanced level.informacje
od 12 maja

Enigma 2015 - młodzi następcy Mariana Rejew­skiego - projekt reali­zo­wany przez Zespół Szkół nr 26 im. Huberta Wagnera i Pedago­giczną Biblio­tekę Wojewódzką w Bydgoszczyrelacja

do 29 maja Konkurs na scena­riusz komiksu pt. „Marian Rejewski kontra Enigma“.informacje
1 czerwca Między­na­ro­dowa Gra Krypto­lo­giczna w języku angiel­skim Codebre​akers​.eu - Enigma level.informacje
7 czerwca Bydgoszcz! To logiczne! - impreza na Wyspie Młyńskiej, wiele atrakcji od godz. 16.00. informacjerelacja
do 14 czerwca „Kryptolog Rejewski“ - gra miejskarelacja
sierpień Wystawa poste­rowa poświę­cona życiu i dokona­niom Mariana Rejew­skiego w Muzeum Okręgowym w Bydgoszczy
16 sierpnia 110. rocznica urodzin Mariana Rejew­skiego - impreza w Muzeum Oświaty w Bydgoszczy relacjainformacje
12 września „Operacja Enigma“ - gra miejska w Bydgoszczy informacje
23-30 września Inter­ne­towa gra krypto­lo­giczna dla uczniów woj. kujawsko-pomor­skiego „Młodzi łamacze szyfrów“informacje
do 18 września Konkurs plastyczny na album „Marian Rejewski - pogromca Enigmy“ dla gimna­zja­li­stów z miasta i powiatu zorga­ni­zo­wany przez Pedago­giczną Biblio­tekę Wojewódzką w Bydgoszczy Filię w Inowro­cławiuinformacje
październik Prezen­tacja sylwetki Mariana Rejew­skiego na wystawie „W cieniu wojny. Bydgoszcz i jej miesz­kańcy w czasie II wojny światowej” w Explo­seum
22 paździer­nika Konfe­rencja naukowa „Bydgoszcz jako ośrodek działań wywia­dow­czych w przededniu i w trakcie trwania II wojny światowej“ informacje
do 26 paździer­nika

Złamać tajem­nicę języka, czyli enigmy poetyckie - konkurs międzysz­kolnyinformacje

do 26 paździer­nika

List Mariana Rejew­skiego do… - konkurs literacko-histo­ryczny informacje

12 grudnia

REJ - MAT - TUR, czyli wędrówka po Bydgoszczy śladami Mariana Rejew­skiego oraz spotkanie z matema­tyką w tleinformacje

Top