20 stycz­nia Ofi­cjalna inau­gu­ra­cja Roku Mariana Rejew­skiego w Byd­gosz­czy podczas kon­certu w Fil­har­mo­nii Pomor­skiej z okazji 95. rocz­nicy powrotu Byd­gosz­czy do macie­rzy.
23/24 stycz­nia XLI Har­cer­ski Byd­go­ski Bieg Nocny „Złam Kod Byd­gosz­czy“ - uczest­nicy wędru­jąc ulicami miasta poznają jego nie­znane zakątki i tajem­nice, m. in. wyda­rze­nia i miejsca zwią­zane z Maria­nem Rejew­skim. relacjainformacje
12 lutego Sym­po­zjum dla uczniów szkół ponad­gim­na­zjal­nych „Marian Rejew­ski - wielki byd­gosz­cza­nin, mate­ma­tyk, kryp­to­log“, czyli dla­czego warto zaj­mo­wać się mate­ma­tyką i kryp­to­lo­gią w auli Atrium UKW przy ul. Chod­kie­wi­cza w Byd­gosz­czy. relacja
7 marca V Mię­dzysz­kolny Turniej Sza­chowy im. Mariana Rejew­skiego w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łocho­wie. relacjainformacje
9 marca Otwar­cie wystawy „Marian Rejew­ski - byd­gosz­cza­nin, mate­ma­tyk, kryp­to­log“ w Muzeum Ziemi Pałuc­kiej w Żninie poprze­dzone pre­lek­cją płk. Jerzego Lelwica.relacja
15 marca Wykład prof. Janusza Kutty, histo­ryka archi­wi­sty, dłu­go­let­niego dyrek­tora Archi­wum Pań­stwo­wego w Byd­gosz­czy „Marian Rejew­ski, czyli wokół tajem­nicy Enigmy“ w Pałacu Starym w Ostro­mecku.
16 marca Pre­zen­ta­cja repliki Enigmy i pre­lek­cja płk. Jerzego Lelwica o Maria­nie Rejew­skim i zła­ma­niu kodów nie­miec­kiej maszyny szy­fru­ją­cej w Muzeum Ziemi Pałuc­kiej w Żninie.relacja
18 marca Warsz­taty dla dzieci „Jak łamać szyfry, czyli odkry­wa­nie tajem­nic kryp­to­lo­gii“ w Muzeum Oświaty w Byd­gosz­czy - dr Karo­lina Mro­czyń­ska z Uni­wer­sy­tetu Kazi­mie­rza Wiel­kiego w Byd­gosz­czy.relacja
18 marca „Marian Rejew­ski i tajem­nice Enigmy“ - pre­zen­ta­cja repliki Enigmy i pre­lek­cja płk. Jerzego Lelwica z Muzeum Wojsk Lądo­wych w Byd­gosz­czy w Biblio­tece Publicz­nej w Bar­ci­nie.relacja
od 21 marca Quest „Marian Rejew­ski – Pogromca Enigmy“ przy­go­to­wany przez Muzeum Okrę­gowe im. Leona Wyczół­kow­skiego w Byd­gosz­czy.informacje
do 31 marca Konkurs pla­styczny „Marian Rejew­ski na pocz­tówce z Byd­gosz­czy“. relacjainformacje
do 3 kwiet­nia Konkurs na komiks pt. „Marian Rejew­ski – naj­więk­szy haker XX wieku“ dla uczniów gim­na­zjów i szkół ponad­gim­na­zjal­nych woje­wódz­twa kujaw­sko-pomor­skiego zor­ga­ni­zo­wany przez Peda­go­giczną Biblio­tekę Woje­wódzką w Byd­gosz­czy. relacjainformacje
do 7 kwiet­nia Konkurs „Życie i dzia­łal­ność Mariana Rejew­skiego“ zor­ga­ni­zo­wany przez Peda­go­giczną Biblio­tekę Woje­wódzką w Byd­gosz­czy Filię w Nakle i redak­cję tygo­dnika Nakiel­ski Czas.relacja
14 kwiet­nia Powia­towy konkurs pięk­nego czy­ta­nia frag­men­tów „Wspo­mnień…“ Mariana Rejew­skiego dla uczniów gim­na­zjów powiatu nakiel­skiego zor­ga­ni­zo­wany przez Peda­go­giczną Biblio­tekę Woje­wódzką w Byd­gosz­czy Filię w Nakle.relacja
20 kwiet­nia Mię­dzy­na­ro­dowa Gra Kryp­to­lo­giczna w języku angiel­skim Code​bre​akers​.eu - basic level. informacje
2 maja Tury­stycz­nej gra miejska TAJNE SPO­TKA­NIEinformacje
9 maja Byd­go­skie Dywany Kwia­towe „Dla Mariana“ na Wyspie Młyń­skiejrelacja
11 maja Mię­dzy­na­ro­dowa Gra Kryp­to­lo­giczna w języku angiel­skim Code​bre​akers​.eu - advan­ced level.informacje
od 12 maja

Enigma 2015 - młodzi następcy Mariana Rejew­skiego - projekt reali­zo­wany przez Zespół Szkół nr 26 im. Huberta Wagnera i Peda­go­giczną Biblio­tekę Woje­wódzką w Byd­gosz­czyrelacja

do 29 maja Konkurs na sce­na­riusz komiksu pt. „Marian Rejew­ski kontra Enigma“.informacje
1 czerwca Mię­dzy­na­ro­dowa Gra Kryp­to­lo­giczna w języku angiel­skim Code​bre​akers​.eu - Enigma level.informacje
7 czerwca Byd­goszcz! To logiczne! - impreza na Wyspie Młyń­skiej, wiele atrak­cji od godz. 16.00. informacjerelacja
do 14 czerwca „Kryp­to­log Rejew­ski“ - gra miejskarelacja
sier­pień Wystawa poste­rowa poświę­cona życiu i doko­na­niom Mariana Rejew­skiego w Muzeum Okrę­go­wym w Byd­gosz­czy
16 sierp­nia 110. rocz­nica urodzin Mariana Rejew­skiego - impreza w Muzeum Oświaty w Byd­gosz­czy relacjainformacje
12 wrze­śnia „Ope­ra­cja Enigma“ - gra miejska w Byd­gosz­czy informacje
23-30 wrze­śnia Inter­ne­towa gra kryp­to­lo­giczna dla uczniów woj. kujaw­sko-pomor­skiego „Młodzi łamacze szyfrów“informacje
do 18 wrze­śnia Konkurs pla­styczny na album „Marian Rejew­ski - pogromca Enigmy“ dla gim­na­zja­li­stów z miasta i powiatu zor­ga­ni­zo­wany przez Peda­go­giczną Biblio­tekę Woje­wódzką w Byd­gosz­czy Filię w Ino­wro­cła­wiuinformacje
paź­dzier­nik Pre­zen­ta­cja syl­wetki Mariana Rejew­skiego na wysta­wie „W cieniu wojny. Byd­goszcz i jej miesz­kańcy w czasie II wojny świa­to­wej” w Explo­seum
22 paź­dzier­nika Kon­fe­ren­cja naukowa „Byd­goszcz jako ośrodek działań wywia­dow­czych w przeded­niu i w trakcie trwania II wojny świa­to­wej“ informacje
do 26 paź­dzier­nika

Złamać tajem­nicę języka, czyli enigmy poetyc­kie - konkurs mię­dzysz­kolnyinformacje

do 26 paź­dzier­nika

List Mariana Rejew­skiego do… - konkurs lite­racko-histo­ryczny informacje

12 grudnia

REJ - MAT - TUR, czyli wędrówka po Byd­gosz­czy śladami Mariana Rejew­skiego oraz spo­tka­nie z mate­ma­tyką w tleinformacje