Narodowy Bank Polski uczcił 75. rocznicę złamania szyfru Enigmy poprzez wprowa­dzenie do obiegu 21 marca 2007 r. trzech monet o nomina­łach:

  • 100 zł – wykonaną stemplem lustrzanym w złocie,
  • 10 zł – wykonaną stemplem lustrzanym w srebrze,
  • 2 zł – wykonaną stemplem zwykłym w stopie Nordic Gold.

Monety zapro­jek­to­wała Ewa Tyc-Karpińska.

Awers: Centralnie, wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczy­po­spo­litej Polskiej. W tle tabele literowe oraz kontu­rowo zazna­czony ideowy schemat działania maszyny szyfru­jącej Enigma. W otoku napis: RZECZ­PO­SPO­LITA POLSKA, oznaczenie roku emisji: 2007 oraz napis: 100 ZŁ. Pod lewą łapą orła znak mennicy wkompo­no­wany w tabele literowe.

Rewers: Z lewej i z prawej strony styli­zo­wane żarówki z maszyny szyfru­jącej Enigma. Wokół nich dwa zbiory okręgów odzwier­cie­dla­ją­cych promienie światła. U góry w trzech rzędach litery alfabetu połączone liniami z dwoma rzędami liter znajdu­ją­cymi się poniżej. Pod żarów­kami napis: 75. ROCZNICA ZŁAMANIA SZYFRU ENIGMY.


Awers: Wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczy­po­spo­litej Polskiej, nad orłem napis: RZECZ­PO­SPO­LITA POLSKA. W tle styli­zo­wany schemat działania maszyny szyfru­jącej Enigma oraz wyłania­jący się z kompo­zycji linii styli­zo­wany napis: ENIGMA. Pod schematem z lewej strony oznaczenie roku emisji: 2007. U dołu napis: 10 ZŁ. Pod lewą łapą orła znak mennicy.

Rewers: Umowny labirynt połączeń nawią­zu­jący do działania maszyny szyfru­jącej Enigma. W środku napis: ENIGMA. Pod nim napis: 1932 odwró­cony o 180 stopni. W otoku napis: 75. ROCZNICA ZŁAMANIA SZYFRU ENIGMY.

Na boku: napis MARIAN REJEWSKI, HENRYK ZYGALSKI, JERZY RÓŻYCKI, rozdzie­lony gwiazd­kami.


Awers: Wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczy­po­spo­litej Polskiej, po bokach orła oznaczenie roku emisji: 20-07, pod orłem napis: ZŁ 2 ZŁ, w otoku napis: RZECZ­PO­SPO­LITA POLSKA, poprze­dzony oraz zakoń­czony sześcioma pereł­kami. Pod lewą łapą orła znak mennicy.

Rewers: Styli­zo­wane koło wirnika szyfru­ją­cego Enigmy. Na obwodzie w kółkach napis: REJEWSKI RÓŻYCKI ZYGALSKI. Wokół środka napis: 75. ROCZNICA ZŁAMANIA SZYFRU ENIGMY.

Na boku: Ośmio­krotnie powtó­rzony napis: NBP, co drugi odwró­cony o 180 stopni, rozdzie­lony gwiazd­kami.

Żródło: http://​www​.nbp​.pl

Top