Witryna gromadzi infor­macje dotyczące życia i dokonań Mariana Rejew­skiego, a także promuje działania osób i insty­tucji na rzecz zacho­wania pamięci o tym wybitnym bydgosz­cza­ninie. Zareje­stro­wani użytkow­nicy mogą publi­kować artykuły.

Stronę prowadzi Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy i stowa­rzy­szenie Kujawsko-Pomor­skie Centrum Dziedzictwa Oświaty.

Kontakt: kpcdo.byd @ gmail​.com (bez spacji)

Top